Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4-6 Läsa, skriva, tala och lyssna.

Skapad 2017-01-09 14:00 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska

Läsa

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Läsa
Eleven läser enklare texter med flyt och stakar sig ibland. Läser böcker utan bildstöd.
Eleven läser huvudsakligen med flyt och läser om svåra ord eller frågar om svåra ord.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatext för barn och ungdomar med flyt och använder sig av goda lässtrategier för att rätta sig själv.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatext för barn och ungdomar med flyt. Bokförslag "Sune" , "Fem böckerna", ca. 100 sidor eller mer.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Bokförslag Fantasy, exempelvis "Harry Potter"Andra författare: Henning Mankell, Mats Wahl , växlar mellan olika genre.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förstå
Skönlitteratur
Eleven läser med förståelse enklare skönlitterär text. Kan ställa frågor och svara på frågor där svaret går att finna direkt i texten.
Eleven läser lite svårare texter, kan förstå och svara på frågor där budskapet finns mellan raderna.
Eleven kan ställa egna frågor om budskapet och utan hjälp hitta budskap som finns mellan raderna. Varierar sina val av skönlitterära böcker (olika genre).
Eleven kan göra en kronologisk sammanfattning av en skönlitterär text. Kan skriftligt tolka betydelsfulla delar i böcker som miljö, huvudperson eller språk och samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Faktatext ex. NO/SO
Läser texten och förstår med hjälp av bilder, sökläsning och genom att läsa om igen, det mesta av innehållet.
Stannar vid svåra ord och försöker av sammanhanget, med hjälp av ordlista eller med hjälp av att fråga ta reda på vad ordet betyder.
Kan läsa en faktatext om t.ex blodomloppet eller buddismen och plocka ut vad som är viktigt att veta. Djupläsa.
Klara av att göra egna, enklare sammanfattningar av en faktatext och göra egna kommentarer som visar att man förstår innehållet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.

Skriva

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Talspråk/skriftspråk
Eleven blandar talspråk och skriftspråk när den skriver fritt. ex. är =e, var=va.
Eleven kan skriva en dialog i en berättelse med anföringstecken och skilja på att skriftligt "tala"
Genre: Använda olika skriv- strategier för olika texter
Eleven kan med handledning skriva en text med typiska drag för genren.t.ex en dikt
Eleven kan skriva lite svårare genre, t.ex en saga med typiska drag för genren. Förbättrar efter "coachning".
Eleven kan med varierat språk och typiska drag för genren skriva t.ex argumenterande texter, insändare och brev.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skiljetecken Stavning
Eleven använder till viss del punkt , frågetecken, utropstecken och stor bokstav i sina texter.
Eleven använder skiljetecknen på rätt plats. Klarar att stava de flesta ofta förekommande orden.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Tala/lyssna

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv  4-6   Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Muntlig presentation
Våga stå inför klassen och berätta om något enskilt eller i grupp.
Förbereda en intressant muntlig presentation så att de som lyssnar blir intresserade.
Förbereda en intressant muntlig presentation så att de som lyssnar blir intresserade. Använder minst ett hjälpmedel för att göra presentationen tydlig. Använder ett kroppsspråk som förstärker för lyssnare, är dessutom noga med ögonkontakt. Tala tydligt och högt.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Argumentera muntligt och lyssna
.Visa med kroppsspråk att man vill lyssna. Är inställd på att lära sig något när andra talar.
Eleven kan framföra egna argument om ett ämne.
Eleven kan bemöta andras argument och hålla sig till ämnet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Studieteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Studieteknik Språkliga strategier
Eleven klarar med hjälp att ta ut stödord och viktig fakta ur en faktatext, sammanställer dessa med stöd i en tankekarta som är lättare att förstå än texten.
Eleven klarar att ta ut stödord och viktig fakta ur flera faktatexter för att själv använda sig av informationen.
Eleven klarar att skriva faktatexten utifrån tankekarta och förstärker även texten med egna beskrivningar och förstärker textens budskap med hjälp av bilder. Kan hämta fakta från flera källor ex. internet, uppslagsverk.
Eleven klarar att hämta fakta från olika källor och klarar att ifrågasätta och sortera informationens efter källornas tillförlitlighet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och ifrågasätter, sorterar och resonerar kring informationens användbarhet och tillförlitlighet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och ifrågasätter, sorterar och resonerar kring informationens användbarhet och tillförlitlighet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: