👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - förmågor och kunskapskrav 7-9

Skapad 2017-01-12 14:54 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Övergripande bedömningsmatris år 7-9.
Grundskola 7 – 9 Matematik

För att du lättare ska kunna se var i utvecklingskurvan du ligger så följer här en matris som jag hoppas ska göra det tydligare för dig. Den är skapad utifrån förmågorna i matematik och specificerad genom kunskapskraven, centrala innehållet och kommentarmaterialet från Skolverket.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

F --------------->
Du har ännu inte visat att du har de grundläggande förmågorna i matematik
E --------------->
Du visar att du har de grundläggande förmågorna i matematik.
C --------------->
Du visar att du har mer än de grundläggande förmågorna i matematik.
A --------------->
Du visar att du har mer än de grundläggande förmågorna i matematik. Du kan generalisera.
problemlösning
Hur du går tillväga när du löser matematiska problem.
Du löser ännu inte matematiska problem.
Du löser till viss del matematiska problem.
Du löser matematiska problem.
Du löser matematiska problem och kan använda dina kunskaper utanför rutinuppgifter som du tidigare mött.
Använda matematiska begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och deras samband med varandra. Exempel på matematiska begrepp är addition, multiplikation, radie, area osv.
- använder ännu inte matematiska begrepp i tal eller skrift - du beskriver ännu inte begreppens egenskaper med hjälpa av symboler, konkret material eller bilder - du kan ännu inte förklara hur de olika räknesätten hör ihop
- blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck i tal och skrift - beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer - kan förklara någon koppling som räknesätten har till varandra
- använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang i tal och skrift - kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer - kan förklara samband mellan räknesätten
- använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt i tal och skrift - beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer. - kan förklara samband mellan räknesätten utifrån olika uppgifter och på ett detaljerat plan
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Lösa uppgifter i bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken. Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
- kan ännu inte finna en metod för att lösa uppgiften - du kan ännu inte välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter när du arbetar med: aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring - du kan ännu inte lösa liknande uppgifter som du tidigare mött - du behärskar ännu inte de fyra räknesätten välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
- du löser uppgiften men inte på ett ändamålsenligt och effektivt sätt - du har metoder för att lösa uppgifter när du arbetar med: aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring - du kan lösa liknande problem som du mött - du behärskar de fyra räknesätten
- du löser uppgiften på ett till viss dels ändamålsenligt och effektivt sätt - ofta väljer och använder du lämplig metod för att lösa uppgifter när du arbetar med: aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring - du kan lösa olika problem i bekanta och ibland även i nya situationer
- du löser uppgiften på ett ändamålsenligt och effektivt sätt - du väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att lösa uppgifter när du arbetar med: aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring - du kan lösa olika problem i bekanta och nya situationer
föra och följa matematiska resonemang
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
- bidrar ännu inte till reflektion kring lösningens rimlighet - du framför och bemöter ännu inte argument i redovisningar, samtal och diskussioner - i samtal så är du ännu inte delaktig och då framkommer det inte vad du tänker och hur du resonerar - kan ännu inte bidra med något förslag på andra sätt att lösa problemet - kan ännu inte förklara varför du valt den metod du valt - den skriftliga redovisningen går ännu inte att följa, det är svårt att förstå hur du tänkt - den muntliga redovisningen går ännu inte att följa, det är svårt att förstå hur du tänkt
- bidrar till reflektion kring lösningens rimlighet - framför och bemöter matematiska argument i redovisningar, samtal och diskussioner, - i samtal och diskussioner så är du delaktig och det framkommer hur du tänker - bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet - kan till viss del motivera och förklara val av metod - den skriftliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas - den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar kan saknas
- reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder - i samtal och diskussioner är du delaktig och kommer någon gång med ytterligare metoder och tankebanor - kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet - kan motivera med hjälp av kort resonemangskedja för att förklara val av metod - den skriftliga redovisningen är tydlig, går att följa även fast strukturen kan bli bättre - den muntliga redovisningen är tydlig, går att följa även fast strukturen kan bli bättre
- reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet, jämför svaren och resonerar om vad som är rimligt - i samtal och diskussioner är du delaktig och kommer med ytterligare metoder och tankebanor - ger förslag på andra sätt att lösa problemet - kan göra längre resonemangskedjor när du motiverar och förklaringar ditt val av metod - den skriftliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg och är strukturerad - den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg och är strukturerad
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
För att tydliggöra matematiken så använder du olika uttrycksformer när du resonerar, samtalar, diskuterar, räknar och drar slutsatser. Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
- använder ännu inte symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer - använder fel uttrycksformer till fel tillfälle
- använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer - använder uttrycksformer men de är inte helt anpassade till syfte och sammanhang - använder ibland olika uttrycksformer Försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll..
- använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer så att dina tankegångar till viss del förtydligas - använder uttrycksformer och de är för det mesta anpassade efter syfte och sammanhang - använder olika uttrycksformer Använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
- använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer så att dina tankegångar tydliggörs - använder uttrycksformer och de är anpassade efter syfte och sammanhang - använder olika uttrycksformer och de är anpassade utifrån syfte och sammanhang Använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.