Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtalsmall Chefer 2017

Skapad 2017-02-27 10:23 i Tyresö skola Tyresö
Lönesamtal, kommunal skola och fritidshem, Tyresö Kommun
Medarbetarsamtal

Gör din egen självskattning av din arbetsinsats utifrån de områden du finner i matrisen. Under lönesamtalet får du ge konkreta exempel på vad du grundar din skattning på. Närmaste chef gör en skattning som han/hon presenterar under lönesamtalet. Lönen sätts i dialog. Var förberedd på att ge konkreta exempel på ditt bidrag inom respektive område.
I kolumnen längst till vänster står vilka lönekriterier som omfattas.
B&E = Bemötande och etik D&S = Delaktighet och samverkan F&U = Förbättring och utveckling K&A = Kompetens och ansvarstagande

Kriterium: Bemötande och etik
Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Ger ett gott bemötande.
Talar över huvudet på andra, både gentemot barn/föräldrar, arbetskamrater. Är ofta nonchalant i sitt bemötande. Ser sig själv som lite ”för mer”. Lyssnar dåligt och pratar gärna själv. Skapar ofta grund för konflikter genom otydligt agerande. Förmedlar falska budskap och skapar lätt intriger. Tar inte aktiv del i konfliktlösningssituationer. Kör sitt eget race. Har låg självinsikt.
Har insikt om sitt agerade och uppträder trevligt, korrekt och respektingivande i olika situationer. Är lyhörd och anpassningsbar i verksamheten. Lyssnar och kommunicerar med andra. Skapar inte medvetet egna konflikter och undviker helst att engagera sig i befintliga konflikter. Delger andra information som har förmedlats i organisationen. Tar upp konflikter direkt med den det gäller.
Upplevs som artig, lyhörd och kompetent i sitt sätt att agera och bemöta. barn/föräldrar/arbetskamrater. Har förmåga att påverka-förändra andra i för verksamheten positiv riktning. Har förmåga att lyssna aktivt på andra. Medlar framgångsrikt vid konflikter. Är oftast tydlig i sitt budskap och sitt agerande. Söker fakta och arbetar medvetet att bryta dåliga mönster/skvaller.
Lyhörd inför enskilda barn/föräldrars och arbetskamraters behov och önskemål, vilket bl a visas genom ett mycket yrkes-professionellt bemötande. Lyssnar aktivt och sätter gränser vilket förmedlas på ett tydligt och positivt sätt. Lyhörd och nyanserad och känner av problemställningar oftast innan de direkt uppstår. Uppfattas som tydlig i sitt agerande och sitt budskap, missförstås sällan. Har förmåga att skilja på sak och person.
Visar öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.
Ofta dålig respekt för alla andra. Passar inte tider, nonchalerar ofta regler och rutiner. Mycket otydlig/osäker i sitt sätt att agera gentemot olika behov och önskemål i verksamheten. Visar bristande förmåga att hålla isär yrkesroll – privatroll.
Respekterar befintliga regler och rutiner. Passar tider, både raster, slut- och starttider. Visar respekt gentemot barn, föräldrar och arbetskamraternas olika behov och önskemål.
Respekterar andras önskningar och åsikter och försöker i möjligaste mån ta hänsyn till dessa. Har klara etiska grundvärderingar som kommer till uttryck i arbetet. Är tydlig och professionell i sin yrkesutövning. Respekterar andras åsikter.
Visar stor respekt och lojalitet gentemot barn/föräldrar, arbetskamrater och ledning. Är konsekvent i sitt agerande och behandlar andra respektfullt. Låter arbetet präglas av hög moral och etik och agerar professionellt mot alla. Tar vara på andras åsikter.

Kriterium: Delaktighet och samverkan

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Visar aktivt engagemang och medverkar till att uppfylla verksamhetens mål
Arbetar ej utifrån uppsatta mål och följer ej fattade beslut. Betraktar sig ofta inte som en del av verksamheten utan bidrar istället till att ge verksamheten låg status bl a genom bristande lojalitet. Kverulerar och hittar ständigt fel i verksamheten, arbetskamrater och hos ledningen.
Arbetar efter mål och riktlinjer. Delar med sig av kunskap och erfarenhet. Är lojal mot verk-samheten, vilket bl a innebär att ge verksamheten hög status genom eget agerande. Kommunicerar resultat i verksamheten både med kollegor och med chef.
Känner till målen och är mycket delaktig i fattade beslut. Är lojal, lyhörd och agerar som en god ambassadör för sin verksamhet. Lyfter kontinuerligt fram de goda exemplen inom såväl sin egen som hela enhetens verksamhet. Är en god förebild i sin yrkesroll.
Ger verksamheten en hög status genom att förstärka de goda exemplen inom verksamheten, både inom och utanför kommunens gränser. Driver arbetet mot uppsatta mål, motiverar andra till arbetsglädje och är en god förebild för hela förvaltningen
Bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen
Använder sig ofta av felsökeri och skvaller. Ser konsekvent hinder framför möjligheter. Ofta otydlig och osäker i sin arbetsroll. Skapar och förstärker negativa tendenser i arbetsgruppen genom lobbying. Går ofta sin egen väg, en ensamvarg. Gör på sin höjd sitt eget arbete, ställer mycket ovilligt upp för kollegor vid t ex hög arbetsbelastning eller sjukdom. Har ofta inget engagemang för gruppens samspel.
Har en viss inre säkerhet i sin egen yrkesroll. Samarbetar med andra och uppfattas som smidig i arbetsgruppen. Deltar oftast i gemensamma möten/aktiviteter. Tar ansvar i vad arbetslaget bestämt, men är oftast inte själv initiativtagare till aktiviteter som bidrar till ett ökat lagarbete. Ställer upp för andra kollegor t ex vid hög arbetsbelastning om någon direkt efterfrågat hjälpen.
Ser oftast möjligheter före hindren. Bidrar till arbetstrivsel och gemenskap genom att vara god och pålitlig kollega i hela verksamheten. Tar stort ansvar för och i arbetsgruppen. Ser självmant när olika behov uppstår och erbjuder sig om möjligt att hjälpa till.
Prestigelös och smidig. Skapar stort förtroende i arbetsgruppen Samarbetar med alla på olika nivåer genom sin lyhördhet och genom sitt sätt att vara, både i och utanför arbetslaget. Påverkar andra till att samarbeta och ställa upp för varandra i olika situationer. Är mycket ansvarskännande. Har förmåga att ta tillvara andras resurser och kunskaper.

Kriterium: Förbättring och utveckling

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Tar initiativ och bidrar med sin kompetens till verksamhetens utveckling
Är ofta inte speciellt flexibel, vare sig i tanke eller praktiskt. Visar ofta motstånd t ex vid införandet av nya arbetsmönster, personal-sammansättningar eller vid behov av flyttning till annan arbetsplats.
Är öppen för att prova på nya arbetssätt/-rutiner och personal-sammansättningar. Accepterar att flytta till annan arbetsplats eller arbetsgrupp vid behov.
Är öppen och nyfiken och provar gärna på nya arbetssätt/ -rutiner , arbetsgrupper eller arbetsplatser. Bidrar själv aktivt i olika förändringsarbeten och visar vilka möjligheter som kan skapas genom olika verksamhetsförändringar.
Trygg och professionell i sin yrkesroll. Ser nya arbetsätt / -rutiner, grupper och förändrade synsätt som en utmaning. Är själv mycket öppen och flexibel i sitt sätt att agera och tänka. Påverkar andra positivt i olika verksamhets förändringar.
Söker aktivt lösningar på problem som uppstår i det dagliga arbetet
Ofta fantasilös, kommer sällan med idéer. Pratar mycket men lite blir genomfört i verksamheten. Intar ofta ett passivt förhållningssätt till verksamheten och vill inte se tänkbara möjligheter.
Ser positivt på andras engagemang och initiativ. Har en hel del egna idéer men medarbetare/chefer behöver locka fram idéerna för att de ska komma verksamheten till del.
Hanterar flera frågor och arbetsuppgifter samtidigt. Utvecklar sitt arbete genom att omsätta sina kunskaper i konkret handling, ex vis struktur, planering och prioritering. Påvisar hög måluppfyllelse i verksamheten.
Tar intryck ifrån omvärlden och införlivar detta förhållningssätt i verksamheten. Utnyttjar sin fantasi, har förmåga att tänka brett och prövar kontinuerligt nya arbetsrelaterade lösningar. Påvisar stora förbättringar i verksamheten.
Inspirerar – genom sitt engagemang – medarbetare till utveckling
Ser ofta inte något behov av förändring ”det är väl bra som det är”. Visar ofta bristande intresse för utveckling och forskning inom sitt verksamhetsområde.
Accepterar och följer fattade beslut. Är inte förändrings-motståndare men driver oftast inte förändringar själv framåt.
Visar vilja och förmåga till att förändra sig själv och därmed lyhörd för verksamhetsutveckling. Kommer ofta med idéer som leder till nya verksamhetsgrepp men vågar samtidigt vara konstruktivt kritisk. Förändringsviljan leder till resultat.
Tar tag i saker och ting. Genomför förändring från idé till handling. Har förmåga att få människor positivt inställda till pågående förändring. Är en god förebild inom enheten och tillåter andra att växa/ utvecklas genom förändringsarbete. Uppmuntrar konstruktivt kritiskt tänkande bland kollegor.

Kriterium: Kompetens och ansvarstagande

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Utnyttjar sin kompetens och väljer metod och arbetsform utifrån uppdragets karaktär
Det mesta nytt upplevs som jobbigt – gör ofta som man alltid har gjort. Omsätter sällan medvetet ny kunskap/erfarenhet i praktiskt arbete. Ser/uppmärksammar sällan andra kollegors arbetsinsatser.
Försöker att omsätta nya kunskaper i praktiskt arbete. Delar med sig av erfarenheter om någon frågar efter det, men då huvudsakligen i arbets- grupper där man känner sig trygg. Uppmärksammar andras goda insatser. Deltar i anordnade utbildningar.
Söker aktivt efter nya kunskaper och startar idéutbyte och diskussioner utifrån aktuella händelser. Delar spontant med sig av kunskaper/erfarenheter både i formella och informella sammanhang. Lyfter fram andra kollegor och berömmer spontant.
Är medveten om sin egen kompetens och utnyttjar/bjuder på den i olika sammanhang. Lyssnar och är lyhörd för andras idéer och omsätter dessa. Ger feedback ofta och ärligt. Får på ett positivt sätt med sig andra och vågar själv blomma, även i motstånd.
Prioriterar på eget initiativ bland arbetsuppgifter för arbetsgruppens och verksamhetens bästa
Missbrukar ofta arbetstider och tar långa raster. Missar ofta administrativa rutiner och sluttider t ex lönerapportering, semesterlistor, statistik m.m. Följer ofta ej fattade beslut, håller med teoretiskt men ställer sig sedan utanför, ”det gäller andra” Framhåller ofta att ingen informerat mig. Ser inte sitt eget ansvar i informations-flödet. Känner ofta ej till verksamhetens övergripande mål och styrdokument.
Fullföljer sina arbetsuppgifter och känner ansvar för att arbetet flyter. Följer gällande regler arbetsrutiner och uppgjorda planeringar. Hanterar administrativa arbetsuppgifter och försenar ej dessa. Tar emot muntlig och skriftlig information och delar med sig om någon efterfrågar det. Känner till verksamhetens övergripande mål och styrdokument och arbetar efter dessa. Vet var informationen finns att tillgå och använder detta.
Tar stort ansvar i det egna teamet och på skolan. Är väl insatt i gällande planeringar och administrativa uppgifter och kan prioritera rätt från början. Hanterar kända och okända situationer praktiskt i vardagen på ett föredömligt sätt. Frågar efter ny information och känner ansvar i att vara uppdaterad. Delar frikostigt med sig, både formellt och informellt. Har förmåga att relatera sitt eget arbete till verksamhetens övergripande mål och styrdokument.
Vågar fatta egna beslut i enlighet med gällande lagstiftning, ser möjligheter och hittar oftast praktiska lösningar. Känner ansvar för den totalt utförda kvalitén vilket innefattar , skolenheten, förvaltningen och kommuninvånarnas syn på utfört arbete. Söker aktivt efter aktuell information och följer debatten även ur ett omvärldsperspektiv. Är mycket väl insatt i verksamhetens övergripande mål och styrdokument och omsätter detta i samspel med andra. Försöker kontinuerligt utveckla befintliga system för information i verksamheten.
Tar ansvar för sin yrkesmässiga utveckling
Ser inte sina egna utvecklingsbehov. Tycker ofta sig kunna allt redan eller flyr ifrån arbetet genom att sitta av utbildning – mestadels passiv och oengagerad. Upplever medarbetarsamtal som onödiga och tidskrävande.
Har insikt om egna utvecklingsbehov. Tar del av nya kunskapsfakta och deltar aktivt i den utbildning som erbjuds. Är väl medveten om sina styrkor och svagheter och är beredd/medveten att förändra sig.
Vill utvecklas och kommer med egna förslag angående relevant egen utbildning och utveckling. Delar aktivt med sig av egna erfarenheter och utvecklar aktivt sitt arbete inom elevhälsan. Omsätter sina kunskaper i det praktiska arbetet i samarbete med andra som leder till högre måluppfyllelse.
Ser sina egna behov och har en genomtänkt plan för egen utveckling. Är beredd att satsa egen tid för att utvecklas själv. Är lyhörd för behoven i arbetsgruppen och delar aktivt med sig av kunskaper/ erfarenheter som leder till ökad kvalité i verksamheten.
Håller deadlines och levererar
Missar ofta deadlines- Levererar inte svar, enkätsvar eller dokument försent så att kollegor i sin tur drabbas och resultatet försämras.
Håller deadlines och levererar det som förväntas.
Levererar föredömligt i mycket god tid samt korrekta dokument utifrån underlag/beställning.
Levererar förstklassigt med betoning på utveckling samt delaktighet

Kriterium: Ekonomi

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Tar ansvar för helheten, fattar beslut och ser till att de genomförs
Inget eller bristande ekonomiskt ansvar för sin del i verksamheten. Har bristande känsla för att vi är en enhet även ur ett ekonomiskt perspektiv. Sätter in vikarie för att personalen kräver eller ropar högt och hittar inte lösningar inom verksamheten. Anställer personal i högre grad än vad som krävs.
Tar ansvar för den egna verksamheten och använder resurser klokt utifrån behov och tillgång på resurser. Samordnar vikarie så att effektivitet uppnås.
Tar stort ekonomiskt ansvar för hela enheten utifrån behov och tillgång på resurser. Har kontroll över både den egna verksamheten och enhets ekonomi. Planerar klokt så att semester tas ut för att undvika semesterskuld utan att vikarier tillsätts i onödan.
Har alltid hela enhetens bästa för ögonen och delar med sig av resurser från den egna verksamheten. Har ett långsiktigt ekonomsikt tänk kring personalresursen. Hittar ekonomiska vinningar inom organisationen och uppnår goda resultat även med begränsade resurser. Utvecklar det ekonomiska tänket bland medarbetarna

Kriterium: Verksamhet

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Formulerar tydliga, konkreta och mätbara aktiviteter för den egna verksamheten, följer kontinuerligt upp och stämmer av mot målen
Saknar en helhetssyn på vad den egna verksamheten ska uppnå och har inte satt upp konkreta och mätbara aktiviteter för att nå kommunens, nämndens och enhetens mål. Ingen eller bristfällig uppföljning av delmål och mål. Rapporterar inte till rektor beträffande uppföljning/hur det går
Har formulerat tydliga, kontkreta och mätbara aktiviter för den egna verksamheten. Stämmer kontinuerligt av verksamhetens arbete för att nå målen enligt årshjulet. Har tydliga dokument som beskriver målarbetet.
Kommunicerar tydligt de aktiviteter som ska leda till att den egna verksamheten och hela enheten ska nå målen. Bedriver ett tydligt målarbete och når resultat i måluppfyllsens för den egna verksamheten. Kommunicerar aktiviteter och nådda mål med medarbetarna och rektor
Följer upp och stämmer av mot målen i ett väl förankrat arbete med sina medarbetare som får dem att nå högre höjder än för väntat - högre mål och snabbare än beräknat. Kommunicerar den egna verksamhetens måluppfyllselse intern och externt.
Låter medarbetarna få veta hur var och en av dem kan bidra till att nå målen
Medarbetarna är omedvetna om vilka mål som ska uppnås och de har heller ingen individuell plan för hur var och en kan bidra till bättre resultat och mål som ska nås. Lyckas inte få medarbetarna att förstå att de är en del i helheten och att vi är här för barnen och elevernas skull.
Varje medarbetare vet vilka mål som ska uppnås och hur de själva kan bidra till att målen uppnås. Har god insikt i hur medarbetaren dagligen arbetar för att målen ska nås.
Får medarbetaren att utvecklas oavsett utgångsläge. Medarbetaren är medveten om sin egen roll i verksamheten och det egna teamet.
Driver utveckling så att samtliga team är i fas 3 eller 4 där alla medarbetare vet vad som krävs av dem för att nå målen.

Kriterium: Personal

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Förmedlar förväntningar och mål på ett tydligt sätt gentemot medarbetarna
Behandlar sina medarbetare som kompisar och antar inte chefsrollen. Har låga eller inga förväntningar, uttalade eller outtalade, på sina medarbetare.
Förmedlar sina förväntningar på ett tydligt sätt och återkopplar till medarbetaren när förväntningarna inte infrias.
Har höga förväntningar på sina medarbetare vilket medför att de i sin tur har höga förväntningar på sina elever
De höga förväntningarna resulterar i mycket bra resultat
Pedagogiskt ledarskap
Svagt eller inget pedagogiskt ledarskap bedrivs. Ägnar sig mest åt administration. Har ingen eller svag egen tanke kring pedagogiskt ledarskap, Besöker aldrig eller sällan verksamheten.
Leder pedagoger och team i riktning mot målen. Gör verksamhetsbesök. Pedagogerna upplever att de leds pedagogiskt.
Leder pedagoger och team med tydlig återkoppling på genomförda verksamhetsbesök och teammöten. Följer upp resultat och protokoll, ger återkoppling. Använder uppföljningsarbetet till utvecklingsarbetet
Leder pedagoger och team och får deras direkta förståelse och medföljande effekt för/till verksamhetsutveckling. Besöker verksamheten kontinuerligt. Får till stånd att pedagogerna känner sig trygga tillsammans med sin närmaste chef och därmed välkomna både handledning och besök.
Återkopplar
Återkopplar sällan eller aldrig. Medarbetare/kollegor runt omkring känner sig osäkra på om aktiviteter är genomförda eller inte. Missar att svara eller återkomma på mail eller telefon. Förmedlar inte egna genomförda aktiviteter som har betydelse för andra.
Återkopplar alltid på mailen samt telefon. Är tydlig i återkopplingen med besked/svar eller när besked/svar kan lämnas. Förmedlar tydligt vem som kommer att återkoppla om det är någon annan. Följer upp att återkoppling skett.
Lämnar aldrig något som behöver återkopplas vare sig det är mail, samtal, telefon. Återkopplar på teamens/ämnesgruppernas mötesprotokoll. Återkopplar på individuell nivå efter verksamhetsbesök. Återkopplar till barn/elever utifrån tidigare möten och eller fattade beslut.
Är föredömlig på alla plan vad beträffar återkoppling. Ingen är någonsin osäker på att man inte får återkoppling.
Ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling
Ser eller bryr sig inte om vilken kompetensutveckling som medarbetare saknar. Beviljar kompetensutveckling som inte är tydligt kopplade till uppsatta mål.
Ser och är lyhörd för medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Prioriterar klokt i det utbud som kommer/finns
Verkar och driver att den interna kompetensen sprids i organisationen. Söker aktivt efter kompetensutveckling i syfte att uppfylla enhetens mål och verkar för att det blir genomfört.
Analyserar och driver kompetensutvecklingen för att enheten ska höja sig ytterligare, från Good till Great, på grupp och individbasis.

Kriterium: Arbetsmiljö

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Väcker engagemang och skapar delaktighet samt visar tilltro till medarbetarna
Misstror medarbetarna. Kör sitt eget race utan att förankra i verksamheten. Bristande tilltro till andras förmåga och arbetsinsatser. Ifrågasätter inte vid bristande engagemang för sina elever eller kollegor. Ser inte och agerar inte om den fysiska miljön brister.
Skapar en god arbetsmiljö med goda relationer till sina medarbetare. Driver arbetsmiljöarbetet framåt i sina team. Visar på ett tydligt sätt att man litar på sina medarbetare. Tar upp med medarbetarna att det är viktigt med den fysiska miljön kring barn/elever och vuxna.
Bidrar till hela skolans goda arbetsmiljö. Delar med sig av erfarenheter som bidrar till god arbetsmiljö, psykosocialt och fysiskt. Tar fram förslag på hur den fysiska miljön kan förbättras. Bidrar till personalens lust att umgås.
Sprider goda vibrationer, skapar engagemang och delaktighet som påverkar alla.
Står för ett tydligt ledarskap som ger alla medarbetare möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvarstagande för verksamheten
Otydligt/tvetydligt ledarskap där medarbetaren inte har varken insyn, inflytande eller bereds delaktivitet. Medarbetaren tar inte ansvar för arbetsmiljön och skyller på andra. Ser inte sin egen del i sammanhanget. Är olojal kring fattade beslut och kör sitt eget race. Genomför inte fattade beslut
Är tydlig i sin kommunikation. Fattar beslut efter att delaktighet och inflytande har erbjudits medarbetarna. Står för fattade beslut. Leder sina medarbetare med en tydlig och varm hand till utveckling. Ställer krav på grupper och individer och följer upp det som bestämts. Förmedlar fattade beslut så att alla känner till vad som gäller. Skapar en tydlig organisation för den egna verksamheten
Tar utan problem sig an obekväma samtal i syfte att utveckla medarbetaren och uppnår förståelse hos medarbetaren. Organiserar så att bästa möjliga resultat nås.
Verkar och bidrar till hela enhetens organisation bästa. Har en uttalad strategi för hur delaktighet skapas, hur och vad man kan ha inflytande kring.

Kriterium: Social förmåga

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Visar personlig mognad och hanterar kritik
Klarar inte att ta kritik av chef, kollega eller medarbetare. Hanterar negativa känslor med utbrott, skrik eller olämpligt språk. Gör sig själv till offer.
Uppträder med naturligt pondus och kan ta kritik och utifrån den analysera sitt agerande och utveckla. Hanterar och agerar klokt när verksamheten får kritik av brukare.
Är en naturlig ledare, ett gott föredöme och ser kritik som ett steg i sin egna personliga utveckling. Lyckas vända kritik från brukare till något positivt.
Har ett för enheten och kommunen gott föredöme i alla lägen. Hanterar kritik på ett konstruktivt sätt och visar på att vi alla kan lära och utvecklas. Synpunkter och kritik från brukare hanteras professionellt på alla plan.
Hanterar och löser konflikter
Kommer ofta i konflikt med medarbetare, kollega eller chef. Kan inte skilja på sak och person.
Agerar direkt om konflikt uppstår med medarbetare eller mellan medarbetare. I de fall man är inblandad i elevkonflikt löses denna och hänförs på ett bra sätt till teamet.
Får alla inblandade att förstå sin del och sedan tillsammans utveckla konflikten till något positivt
Får medarbetarna att känna sig trygga att konsultera för handledning om de har egna konflikter och få dem att lösa dem själva.
Är en god förebild som företräder kommunen på ett föredömligt sätt i alla situationer
Uppträder olämpligt eller otrevligt vid möte med brukare eller andra. Talar negativt om sin egen enhet eller andras arbete i kommunen.
Uppträder som en chef i Tyresö kommun. Tar ansvar för både enhet och kommun i alla situationer
Tar ansvar för kommunen även om man vet att det finns brister. Talar alltid gott om sin egen och andra förvaltningar.
Markandsför Tyresö kommun som en bra kommun i alla situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: