Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt - samhällskunskap

Skapad 2017-04-05 19:46 i Furulunds skola Partille
Utvecklingsmatris i fyra steg inom SO-ämnen
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap Religionskunskap Geografi SO (år 1-3)

Utvecklingsmatris i fyra steg inom arbetsområdet Lag och rätt , samhällskunskap.

Jag har börjat -->
Jag har en grund och kommit en bit på väg -->
Jag utvecklar -->
Jag behärskar -->
BEGREPP OCH SAMMANHANG
Förstå begrepp, använda kunskaper
Känner till en del fakta och begrepp. Behöver hjälp för att sätta in dem i ett sammanhang.
Förklarar fakta och begrepp på ett enkelt sätt. Kan sätta in dem i ett sammanhang. (ett led) Använder egna ord så långt det är möjligt.
Förklarar och utvecklar fakta och begrepp. Använder dessa kunskaper i två led.
Förklarar och utvecklar fakta och begrepp genom att hänvisa till det förflutna eller nuet. Använder sig av dessa kunskaper i fler led.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande strategi (arbets- och redovisningssätt).
Bearbetar informationen självständigt. Väljer lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Använder information utan att kritiskt granska källan.
Använder information och granskar, med hjälp, källan. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Söker och använder information från flera källor och motiverar varför. Skiljer mellan fakta och åsikter.
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap. syfte och trovärdighet.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra, dra slutsatser utifrån det vi läst, hört, sett, känt
Kan med hjälp göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra enkla slutsatser.
Reflekterar kring innehållet. Motiverar den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet. Motiverar åsikter och slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter.
TOLKA OCH ANALYSERA
Söker orsaker, skeenden, följder, helheter, samband
Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden.
Beskriver med egna ord orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden. Förklarar självständigt följderna Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten (flera led).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: