Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i svenska/SvA 4-5

Skapad 2017-05-02 10:40 i Bodaskolan Älvkarleby
Bedömningsmatris i svenska, läsa och skriva
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska

Matris i svenska som är baserad på Nya språket lyfter för åk 4-6.

> > >
> > >
> > >
> > >
Högre kvalitet
A Läsa
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Eleven kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det den läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
A Skriva
Jag skriver berättelser med inledning, händelse-förlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
B Läsa
.
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Eleven läser obehindrat med förståelse.
B Skriva
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbygg-nad och skiljetecken, samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta mina texter med stöd av andras råd.
Jag visar förståelse för att text kan skrivas för olika syften och mottagare.
C Läsa
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika mitt samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa min förståelse.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelse-strategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelse-strategier beroende på såväl syfte som typ av text.
C Skriva
Jag följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbygg-nad och skiljetecken, samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag försöker anpassa min text för olika syften och mottagare.
D Läsa
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållnings- sätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelse-strategier för att inta ett kritiskt förhållnings-sätt vid läsning.
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållnings-sätt till texters syfte, innehåll och form.
D Skriva
Jag behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbygg-nad och skiljetecken, samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa min text till syfte och mottagare.
Tala/lyssna
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Eleven kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för sina klasskamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: