Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- övergripande matris åk 4-6

Skapad 2017-05-20 12:22 i Kullingsbergsskolan Alingsås
I denna matris kan man läsa vilka områden eleven ska arbeta med under åk 4-6 samt avläsa var eleven står just nu.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Bedömningen avser elevens förmåga i grundläggande:
-Taluppfattning och tals användning -Algebra -Geometri -Sannolikhet och statistik -Samband och förändring -Problemlösning

Taluppfattning och tals användning- Huvudräkning

Förmågan att räkna huvudräkning i de olika räknesätten.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition
Kan enklare additionstal i huvudräkning.
Behärskar nästan alla talkamrater, men behöver lite extra tid för att tänka efter.
Behärskar huvudräkning i addition.
Subtraktion
Kan enklare subtraktionstal i huvudräkning.
Kan använda sig av talkamraterna i subtraktion, men behöver lite extra tid för att tänka efter.
Behärskar huvudräkning subtraktion.
Multiplikation
Har gått igenom alla tabeller 1-5, tränar vidare på tabellerna 6-9.
Har gått igenom alla tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Behärskar alla multiplikationstabeller i huvudräkning.
Division
Kan enkla divisionsstal i huvudräkning.
Förstår sambandet mellan multiplikation och division. Klarar av att lösa uppgifter upp till 10:ans tabell.
Behärskar division i huvudräkning.

Taluppfattning och tals användning- Skriftliga räknemetoder

Förmågan att använda skriftliga räknemetoder i de olika räknesätten.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition
Behärskar minst en räknestrategi.
Kan flera räknestrategier.
Kan välja den för uppgiften lämpligaste räknestrategien.
Subtraktion
Behärskar minst en räknestrategi.
Kan flera räknestrategier.
Kan välja den för uppgiften lämpligaste räknestrategien.
Multiplikation
Kan lösa enklare multiplikationer
Kan använda sig av talsortsräkning där ena faktorn är ett ental och den andra ett tiotal, ex 5x22
Kan utnyttja det man kan ex 3X49= 3X50-3. Kan lösa multiplikationer där ena faktorn är ental och den andra minst är ett hundratal ex 3x167
Division
Kan räkna enkel kort division utan minnessiffra. Ex 936/3
Kan kort division. Kan räkna division med rest. Kan använda kort division med minst en minnessiffra. Ex. 117/3
Kan använda kort division med fler än en minnessiffra och med decimal i kvoten. Ex 2576/4 har 2 minnessiffor. Ex 118/4 får en decimal i kvoten.

Taluppfattning och tals användning- Bråk, Procent och Decimaltal

Förmågan att förstå och storleksordna decimaltal, bråk och procent samt se sambanden mellan dessa begrepp.
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talsorterna och storleksordna
Kan, med stöd av vuxen, skriva decimaltal med tiondelar och hundradelar och storleksordna decimaltal inom talområdet.
Kan skriva decimaltal med tiondelar och hundradelar och till viss del storleksordna decimaltal inom talområdet.
Kan skriva decimaltal och förstår tiondel och hundradel. Kan storleksordna decimaltal inom talområdet.
Räkna med decimaltal
Kan utföra enklare uträkningar med decimaltal ex 2,4+5,3
Kan utföra uträkningar med decimaltal med tal ental,tiondelar och hundradelar ex 2,32+3,45
Behärskar uträkningar med övergångar inom talområdet ental, tiondelar och hundradelar.
Samband bråk,procent och decimaltal
Förstår enklare samband mellan begreppen ex 0,50=1/2=50%
Kan se samband mellan begreppen och använda sig av dessa vid enklare beräkningar ex 25% av 100 är samma som 1/4 av 100 och 0,25x100.
Kan utnyttja sina kunskaper vid huvudräkning ex 20% av 200 är samma sak som 1/5 av 200.

Problemlösning

Förmågan att lösa benämnda tal (textuppgifter). Välja strategi, välja räknesätt, teckna talen och skriva rätt enhet.
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa benämnda tal
Textuppgifter
Kan lösa enklare textuppgifter med stöd vuxen.
Kan lösa enklare textuppgifter, men missar ibland att teckna uppgiften, skriva svar eller skriva enhet.
Behärskar att lösa enklare textuppgifter. Tecknar uppgiften, skriver svar med enhet.

Geometri

Förmågan att förstå skillnaden mellan omkrets och area och göra beräkningar samt att sätta ut rätt enhet. Förmågan att jämföra uppskatta och mäta längd,area, volym, massa, tid och vinklar.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omkrets och area
Kan räkna ut omkrets och area, med stöd av vuxen. Blandar ibland ihop begreppen.
Kan räkna ut omkrets. Kan räkna area av fyrhörningar och trianglar. Missar ibland enhet.
Behärskar att räkna ut omkrets och area, förstår skillnaden och kan använda rätt enhet. Har förståelse för formeln bxh och bxh/2 och sambanden mellan dessa.
Mäta längd
Kan mäta längd med cm och m och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta längd med mm, cm, m och km och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta längd med mm, cm, m och km och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa uppgifter med blandade enheter. Förstår innebörden av begreppen milli-, centi- och deci-.
Mäta volym
Kan mäta volym med dl och l och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta volym med cl, dl och l och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta volym med ml, cl, dl och l och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa uppgifter med blandade enheter. Förstår innebörden av begreppen milli-, centi- och deci-.
Mäta massa
Kan mäta massa med g och kg och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta massa med g, hg och kg och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta massa med g, hg och kg och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa uppgifter med blandade enheter. Förstår innebörden av begreppen hekto- och kilo-.
Tid
Kan den analoga klockan.
Kan den analoga och den digitala klockan.
Kan den analoga och den digitala klockan. Kan göra jämförelser och uträkningar med tid.
Vinklar
Kan begreppen rät, spetsig och trubbig vinkel samt urskilja dessa vinklar i sin omgivning.
Kan räkna ut vinkelsumman i rektanglar och trianglar samt lösa enkla uppgifter kopplade till vinkelsumman.
Kan räkna ut vinkelsumman i rektanglar och trianglar samt lösa enkla uppgifter kopplade till vinkelsumman. Hanterar gradskivan på ett korrekt sätt.

Algebra

 • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Obekanta tal och deras egenskaper.
Kan lösa öppna utsagor på ett i huvudsak fungerande sätt. ex ___+13= 25
Kan lösa öppna utsagor och räkna med t ex X (bokstavsmatte) på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa öppna utsagor och räkna med t ex X (bokstavsmatte) på ett väl fungerande sätt.
Algebraiska uttryck och ekvationer.
Mönster i talföljder och geometriska mönster.
Kan följa och göra egna enkla talmönster och geometriska mönster på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan följa och göra egna talmönster och geometriska mönster på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan följa och göra egna mer avancerade talmönster och geometriska mönster på ett väl fungerande sätt.

Sannolikhet och statistik

 • Ma  4-6   Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6   Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sannolikhet, chans och risk
Kombinatorik
Tabeller och diagram
Du kan göra en enkel undersökning med tabell och stapeldiagram på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan göra en undersökning med tabell och presentera i ett par olika typer av diagram på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan göra undersökningar med tabell och presentera i några olika typer av diagram, t ex med datorns hjälp, på ett väl fungerande sätt.
Medelvärde, typvärde och median.
Du är bekant med begreppen medelvärde, typvärde och median och kan göra enkla beräkningar med dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till begreppen medelvärde, typvärde och median och kan göra beräkningar med dessa på ett relativt väl fungerande sätt.
Du väl förtrogen med begreppen medelvärde, typvärde och median och kan göra beräkningar med dessa på ett väl fungerande sätt.

Samband och förändring

 • Ma  4-6   Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6   Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6   Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Proportionalitet och procent.
Grafer
Koordinatsystem
Du kan tolka och skapa enkla koordinatsystem på ett i huvudsak fungerande sätt. ex "Sänka skepp"
Du kan skapa och utläsa koordinatsystem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan skapa och utläsa koordinatsystem på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: