Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska för år F-6, Nya språket lyfter

Skapad 2017-06-02 09:19 i Gruvrisskolan Falun
redigerad oktober 17 med tillägg för F-klass
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Matris i svenska och SVA som är baserad på Nya språket lyfter för åk 1-6 samt bedömningsstödet för åk 1-3.

LÄSA OCH SKRIVA
Avstämning
Förberedande läsning och skrivning Förskoleklass
Du kan rimma.
Du kan höra begynnelseljud i ord.
Du kan räkna antalet ljud i ord.
Du kan jämföra olika hörda ords längd.
Du kan representera de flesta fonem med bokstäver.
Eleven är fonologiskt medveten och har förstått kopplingen ljud - bokstav.
A Läsa
Du kan namnge i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Du kan urskilja ord i meningar.
Du läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Du prövar att läsa om och korrigerar dig på lärarens uppmaning.
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
(Avstämning A) Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
A Skriva
Du har skrivriktningen klar för dig.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
(Avstämning A) Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
B Läsa
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser enkla meningar med flyt.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
(Avstämning B) Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
B Skriva
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra
Du skriver text för att kommunicera.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du gör mellanrum mellan orden.
Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
(Avstämning B) Du skriver kortare texter med enkelt innehåll.
C Läsa
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerandeavkodningsstrategin.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
(Avstämning C) Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
C Skriva
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Du skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du kan stava många för dig vanliga ord.
Du markerarmeningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.
(Avstämning C) Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
D Läsa
.
Du tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsförståelse och använder dig av helordsläsning för att underlätta läsflyt.
Du använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningent.ex sökläser, upplevelseläser och översiktsläser.
Du läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
(Avstämning D) Eleven läser obehindrat med förståelse.
D Skriva
Du följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning (dubbelteckning) som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Du använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta dina texter med stöd av andras råd.
Du visar förståelse för att text kan skrivas för olika syften och mottagare.
E Läsa
Du börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika ditt samtal om texter.
Du använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelse.
Du läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som texttyp.
(Avstämning E) Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som texttyp.
E Skriva
Du följer de vanligaste reglerna för såväl stavning (dubbelteckning och ljudstridig stavning) som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Du använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar dina texter med stöd av andras råd.
Du försöker anpassa din text för olika syften och mottagare.
F Läsa
Du använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Du använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Du läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
(Avstämning F) Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av lässtrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
F Skriva
Du behärskar och använder de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Du behärskar och använder texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar dina texter med stöd av andras råd.
Du använder olika texttypiska drag för att anpassa din text till syfte och mottagare.
Berättande
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad du menar
Du kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Du kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Du kan beskriva olika saker så andra förstår vad du menar.
Du kan förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: