Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för Fysik - år 4-6

Skapad 2017-06-02 14:54 i Västra skolan Hudiksvall
Baserad på Skolverkets bedömningsmatris DINO. Bedömer förmågan att diskutera naturvetenskap först i år 4. Bedömer förmågan att ta ställning och motivera egna ställningstaganden först i år 5-6
Grundskola 4 – 6 Fysik

Vi tittar på din förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera frågor
- Vilka frågor skulle du vilja ställa om detta? - Hur skulle du kunna formulera denna fråga, så att du kan ta reda på svaret?
Du kan med stöd formulera frågor men har svårt att skilja på vad som går att undersöka eller inte.
Du kan med visst stöd formulera frågor som går att undersöka.
Du kan på egen hand formulera frågor som går att undersöka.
formulera förutsägelser
- Vad tror du kommer att hända och varför? - Kan du förklara utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper varför du tror detta ska hända?
Du kan med stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända men inte se en förklaring till varför.
Du kan med visst stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på dina egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan på egen hand formulera en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
planera och genomföra en undersökning
- Hur skulle du kunna undersöka detta? - Vilken utrustning skulle du behöva? - Vad behöver du tänka på?
Du kan med stöd från läraren eller detaljerade instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan med visst stöd från läraren eller instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan på egen hand genomföra en undersökning från början till slut.
presentera dina resultat och dra slutsatser
- Hur skulle du kunna presentera dina resultat så att andra förstår och kan göra om samma sak? - Hur överensstämmer dina resultat med din förutsägelse? - Kan du se några mönster?
Du kan med stöd redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse, men saknar slutsats.
Du kan med visst stöd redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse. Slutsats finns och är till viss del underbyggd av fakta.
Du kan på egen hand redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse. Slutsats finns och är väl underbyggd av fakta.
göra iakttagelser
- Vilka egenskaper finns? - Kan du beskriva det du sett? - Ser du några likheter eller skillnader?
Du kan med stöd göra iakttagelser, se egenskaper, likheter eller skillnader samt beskriva med bild eller ord.
Du kan med visst stöd göra iakttagelser, se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord.
Du kan på egen hand göra iakttagelser, se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord som överensstämmer väl.
beskriva och förklara
• Kan du beskriva vad som händer? • Kan du förklara varför detta händer? • Kan du beskriva/förklara detta mer utförligt? • Vilka använda naturvetenskapliga ord passar för att beskriva/ förklara vad som händer?
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
granska och söka information
• Var kan man hitta information om detta? • Finns det fler källor där man kan hitta mer/annan information? • Varför har du valt just den här informationen? • Är informationen relevant för denna fråga? • Varifrån kommer denna information? • Vem står bakom denna information
Du kan använda olika källor. Du kan resonera kring hur användbara valda källor och vald information är. Du kan beskriva sökprocessen i efterhand
Du kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Du kan resonera kring hur användbara valda källor och vald information är för den aktuella uppgiften ur några perspektiv, t.ex. informationens svårighetsnivå och aktuallitet, vilken typ av information som ges av olika källor. Du skiljer mellan information som baseras på fakta respektive värderingar. Du kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Du kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Du kan resonera kring hur användbara valda källor och vald information är för den aktuella uppgiften ur några perspektiv, t.ex. informationens svårighetsnivå och relevans, vilken typ av information som ges av olika källor. Du skiljer mellan information som baseras på fakta respektive värderingar. Du kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen och relatera detta till källans trovärdighet. Du kan i efterhand beskriva sökprocessen.
kommunicera naturvetenskap
• Hur skulle du kunna presentera denna information så att någon annan förstår? • Finns det andra sätt att presentera denna information? • Hur skulle du presentera denna information om det var /…/ som lyssnade (eller läste)?
Du kan använda naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, alternativt blandar eleven vardagliga och naturvetenskapliga begrepp. Du kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Du kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i diskussioner. Du kan, med anpassning till aktuell målgrupp och typ av information som ska kommuniceras, skapa texter och andra framställningar som tar stöd av – med hänsyn till årskursen – korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer.
diskutera naturvetenskap
ÅR 4 Hur kan du presentera din åsikt så att andra förstår den? • Hur kan du bemöta andras åsikter? • Hur kan du fråga andra om deras åsikter för att förstå deras argument?
Eleven kan framföra åsikter i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter med respekt. Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner om naturvetenskapliga frågor, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Du kan framföra åsikter och sakliga argument i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion.
Du kan framföra åsikter och sakliga argument i en fråga, både för och emot. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion. Du kan utnyttja egna och andras argument för att bredda eller fördjupa en diskussion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: