Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala - elevmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-12 11:26 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som till övervägande del bygger på Skolverkets diagnosmaterial Språket på väg. Matrisen är tänkt att användas i arbetet med formativ bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska

En matris för självskattning och bedömning.

Tala

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Hur min muntliga text fungerar för den som lyssnar.
Min text är till stora delar begriplig för lyssnarna.
Min text är begriplig för lyssnarna som också förstår textens syfte.
Min text står på egna ben och kommunicerar ganska väl med lyssnarna i enlighet med textens syfte.
Min text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren i enlighet med textens syfte.
Jag har oftast gjort lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och dem som lyssnar.
Jag har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och dem som lyssnar.
Jag har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och dem som lyssnar.
Språket jag använder stödjer mitt samspel med lyssnarna.
Språket jag använder stödjer framgångsrikt mitt samspel med lyssnarna.
Min text är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Min text är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet .
Min text har en tydlig struktur som gör den lätt att följa. Min text är relativt väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
Min text är logiskt uppbyggd, väl sammanhållen och väl avgränsad.
Jag håller mig nära källan (när jag använder källor).
Jag visar på viss självständighet gentemot källan (när jag använder källor).
Min text är självständig gentemot källan (när jag använder källor).
Jag låter olika källor samspela (när jag använder källor).
Min text visar att jag försöker anpassa mig till lyssnarnas tänkande och språkförståelse.
Textens genre
Hur strukturen och språket i mitt tal stämmer med genrens mönster.
Jag försöker anpassa struktur och språk till textens syfte och innehåll.
Strukturen och språket jag använder lämpar sig för textens syfte, innehåll och lyssnare.
------------------>
Strukturen och språket samspelar med innehållet på ett sätt som också lämpar sig för textens syfte och lyssnare.
Jag försöker följa genrens mönster.
Jag följer genrens mönster något mekaniskt.
Jag följer genrens mönster på ett levande sätt.
Jag utvecklar genrens mönster på ett kreativt sätt.
Jag vänder mig till läraren eller några klasskamrater och visar visst engagemang.
Jag vänder mig till flera lyssnare vid flera tillfällen.
Jag vänder mig till alla lyssnare vid flera tillfällen.
Jag har genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna.
Jag anpassar till viss del röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
Jag anpassar tydligt röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
Jag anpassar effektivt och medvetet röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
Jag försöker att utnyttja rummets dimensioner efter situationen.
Jag utnyttjar rummets dimensioner efter situationen.
Jag utnyttjar effektivt och medvetet rummets dimensioner efter situationen.
Jag inspireras av lyssnare och situation så att den muntliga textens innehåll påverkas.
Hur mina lyssnare samspelar med och visar tillit för mig.
Mina lyssnare visar enstaka exempel på uppmärksamhet och intresse.
Mina lyssnare visar flera exempel på uppmärksamhet och intresse.
Mina lyssnare visar genomgåendeuppmärksamhet och intresse.
Mina lyssnare visar tydligt engagemang genom uppmärksamt lyssnande och märkbart intresse.
Den muntliga texten i sin helhet
Min muntliga text visar att jag har kommit ett stycke i min utveckling att tala inför andra.
------------------>
------------------>
Min muntliga text visar att jag har kommit mycket långt i min utveckling att tala inför andra.
Med hjälp av röst, tal och kropp skapar jag i någon mån tillit hos lyssnarna.
Med hjälp av röst, tal och kropp skapar jag medvetet och effektivt tillit hos lyssnarna.
Jag behöver stöd för att utveckla min muntliga text.
Jag låter innehåll, struktur och språk samspela på ett lyckat sätt med tydlig anpassning till talets syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: