Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - lärarmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-12 11:44 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som bygger på Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En matris för formativ bedömning.

SKRIVA

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den Kommunikativa och kognitiva funktioner
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
...
Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
...
Texten är logiskt uppbyggd.
Ditt språk gör att samspelet med läsaren fungerar väl och gör texten lättillgänglig.
Ditt språk gör att samspelet med läsaren stärks och gör texten intressant.
...
...
Interaktionen med läsaren främjas av de språkliga valen.
Interaktionen med läsaren främjas av de lyckade språkliga valen.
...
Texten är logiskt uppbyggd.
Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och har inga omotiverade tankeluckor.
...
...
...
I din text förekommer medvetna och motiverade tomrum.
Du håller dig mycket nära källan (när du använder källor).
Du visar på viss självständighet gentemot källan (när du använder källor).
Du förhåller dig självständigt gentemot källan (när du använder källor).
Du låter olika källor samspela (när du använder källor).
Textens genre
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
...
...
...
Du låter innehåll, struktur och språk samspela på ett bra sätt.
Helhetsstruktur och språk
Textens disposition fungerar delvis.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad, men ändå tydlig och fungerar mycket väl.
Hela texten
Rubriker finns och har anknytning till innehållet.
Rubrikerna täcker textens innehåll.
Rubrikerna täcker textens innehåll och fungerar.
Rubrikerna är tydliga, täcker textens innehåll och fungerar utmärkt.
Styckena
Styckeindelning förekommer.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
...
...
...
Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Bindningar förekommer.
Bindningar förekommer och fungerar ganska väl.
Meningarna är bundna genom olika sorters bindningar som fungerar väl
Bindningar inom och mellan meningar är varierade, väl valda och fungerar utmärkt.
Meningarna
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang.
...
...
...
Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten.
Satsradningar kan förekomma. (Du har alltså radat satser på varandra utan punkter eller bindeord).
Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. (Du har alltså radat satser och bara skiljt dem åt med kommatecken).
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Uttrycken och orden
Dina uttryck och ord fungerar ibland mindre bra.
Dina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang.
Dina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang.
Dina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen.
Du har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord.
Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Ibland är du nyskapande och kreativ.
Ordvalet är inte så varierat och kanske inte alltid passar för textens syfte och mottagare.
Texten visar viss variation i ordval.
Texten visar variation i ordval.
Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Normer och språkriktighet
----------------------->
-------------------------->
-------------------------->
Du kan ibland medvetet bryta mot normer för att påverka stilen.
Styckemarkering
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, till exempel genom att börja längst ut på ny rad (kallas hybridstycke).
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
...
...
...
Du kan om det är lämpligt markera nytt stycke både med blankrad och indrag, för att skilja på större avsnitt och stycken. Som läsare förstår man systemet.
Meningsbyggnad
Du använder oftast enkel men korrekt meningsbyggnad.
Du prövar en mer komplex meningsbyggnad och lyckas då ibland väl med konstruktionen.
Oftast har du använt korrekt meningsbyggnad, även i långa meningar.
Du använder en korrekt eller i stort sett korrekt meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner.
Konstruktion av uttryck
Du använder enkla och vanliga konstruktioner som oftast är väl fungerande.
Du prövar mer komplicerade fraser och uttryck och lyckas då ibland väl med konstruktionen.
Du konstruerar oftast korrekta fraser och uttryck även i långa, ovanliga, mer komplexa och skriftspråkliga konstruktioner.
Du har väl fungerande eller i stort sett väl fungerande konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck.
Du försöker konstruera mer komplexa fraser och uttryck även om det inte alltid blir korrekt.
Du har vissa svårigheter till exempel med val av prepositioner.
...
...
Användning av ord
Du använder de flesta ord p´å ett lämpligt sätt. Du undviker ord du tycker är svåra eller ovanliga.
Du prövar ibland ord du tycker är svåra eller ovanliga och lyckas då ganska väl med användningen.
Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt.
Stavning
Du stavar de flesta ord på ett för genren lämpligt sätt. Du gör vissa återkommande stavfel.
Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
-------------------------->
Användning av tecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Dessa tecken följs av stor bokstav.
Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
...
Texten i sin helhet
Din text visar att du är på rätt väg i din skrivutveckling. Du behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i din text.
-------------------------->
--------------------------->
Din text visar att du har kommit långt i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: