Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa - lärarmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-14 08:58 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som bygger på Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

En matris för självskattning och bedömning.

Läsa - lärarmatris

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Läsarens förhållande till texten
Hur du engagerar och rör dig i texten
Du kommer in i textens värld - du förstår och ser den framför dig då och då.
Du är inne i textens värld och glömmer ibland din egen verklighet.
Du är helt inne i textens värld. Du jämför textens värld med din egen och förstår saker om dig själv med hjälp av texten.
Du är helt inne i textens värld, men ibland distanserar du dig från textens föreställningsvärld och tankevärld, och granskar den kritiskt.
Vad du fastnar för och lägger märket till
Du hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar du tråden.
Du uttrycker med ord eller det märks på dig när du känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt, intressant etc.
Du omprövar dina egna och föreställer dig andras värderingar, övertygelser och känslor.
Du analyserar, tolkar och värderar.
Du ser textens händelser framför dig.
Du ser inte bara händelser, utan också personer och miljöer framför dig.
Du visualiserar personer och miljö även utifrån mer abstrakta textavsnitt.
Du låter olika textavsnitt, konkreta och abstrakta, samverka när du visualiserar personer och miljö.
Du förstår och intresserar dig för en del tankegångar och faktauppgifter i texten.
Du intresserar dig inte bara för enkla tankegångar och faktauppgifter, utan också för idéer i texten.
Du intresserar dig för textens idéer även utifrån mer abstrakta textavsnitt.
...
...
...
Dina bilder ändras under läsningens gång.
Du inser att visualiseringen främjar förståelsen.
...
Du fyller själv ut tomrum i texten, dvs. för att förstå texten bättre fyller på med saker som inte står där.
Du fyller i ganska komplicerade tomrum i texten.
Du fyller i komplicerade tomrum i texten.
...
...
Du jämför och ser likheter och skillnader mellan textens värld och din värld.
Du skapar en helhet av textens delar tillsammans med dina egna upplevelser, erfarenheter, idéer och värderingar.
...
...
Du undersöker, begrundar och reflekterar.
Du förstår betydelsen av att också integrera egna upplevelser, erfarenheter, idéer och värderingar.
Läsarens rörelser i texten
Hur du tänker om textens innehåll – vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan Vad som ligger bakom och utanför texten
Du kan berätta något om: - vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. - vad du tror ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Du kan berätta mer utförligt om: - vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. - det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Du försöker att bygga dina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Hur du tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när du läser texten
Du uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare.
Du utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja.
Du reflekterar i sammanhängande led.
Du reflekterar i flera utvecklade och sammansatta led.
I samtal uttrycker du tankar om något som du själv upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hör ihop med texten.
Utifrån något i texten uttrycker du tankar om något liknande som du själv upplevt eller har kunskap om. Du tar initiativ till att samtala om detta.
I samtal drar du paralleller till samhället och världen.
I samtal drar du tydliga paralleller mellan egna erfarenheter samhället och världen samt andra texter.
Problematisering av texten
Funderingar och frågor som texten väcker hos dig
Du uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen, tankegångar eller faktauppgifter.
---------------------->
---------------------->
Du uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Värdering
Vad du tycker om texten och hur du då resonerar
Du värderar texten utan att bygga ut resonemanget.
---------------------->
---------------------->
Du värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egen erfarenhet.
Läsorienterad läsförståelse i sin helhet
Du visar att du är på rätt väg i din utveckling av läsförståelsen.
---------------------->
---------------------->
Du visar att du är på rätt väg i din utveckling av läsförståelsen.
Du behöver tydligt stöd för att utveckla ditt förhållande till texten och för att röra dig i texten.
---------------------->
---------------------->
Du har ett avancerat förhållande till texten och rör dig obesvärat i texten.
Du behöver tydligt stöd för att problematisera och föra värderande resonemang om texten.
---------------------->
---------------------->
Du problematiserar och för avancerade värderande resonemang om texten.

LÄSA (Textorienterad läsförståelse)

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Återberättande
Hur du återberättar och sammanfattar innehållet och handlingen
Du återberättar eller sammanfattar delar av texten med stöd från lärare eller andra elever.
Du återberättar eller sammanfattar relativt självständigt delar av textens.
Du återberättar eller sammanfattar självständigt viktiga delar av texten och visar att du till viss del förstår vilka delar eller idéer i texten som är centrala.
Du återberättar eller sammanfattar texten självständigt, sammanhängande och levande, och relaterarpå ett övertygande sätt till viktiga och centrala delar eller idéer i texten.
När du berättar visar du att du i stort sett förstår händelsernas följd eller vilka delar texten består av samt om tidsaspekter och orsakssamband i texten.
När du berättar visar du att du förstår hur händelserna eller delarna i texten hänger samman.
När du berättar tydliggör du hur händelserna eller textens idéer och delar hänger samman.
När du berättar väljer du ut relevanta delar och kopplar till centrala teman i texten.
...
Du försöker peka på viktiga händelser eller idéer i texten. Du försöker reda ut tidsaspekter och orsakssamband.
Du väljer ut centrala teman i texten och förklarar dessa med hjälp av exempel från texten.
Du resonerar om centrala tankar och teman i texten och visar hur dessa tar sig uttryck och hänger samman på olika sätt.
...
...
...
Du sammanfattar och återskapar texten på lämpligt, kanske personligt, sätt.
Jämförelser
Hur du uttrycker dig om skillnader och likheter mellan personer, miljöer, handlingar, tankar och åsikter inom en text och mellan olika texter
Du talar om enstaka skillnader och likheter inom texten.
Du talar om flera skillnader och likheter inom texten eller mellan olika texter.
När du talar om skillnader och likheter försöker du att motivera och resonera utifrån texten och dess tomrum.
När du talar om skillnader och likheter motiverar och resonerar du utifrån texten och dess tomrum samt kopplar till egna erfarenheter och kunskaper.
Du talar om enstaka skillnader och likheter mellan olika texter.
Du försöker att motivera och resonera, men kopplar inte direkt till texten.
...
...
Hur du relaterar till sammanhang som rör texten.
Du gör enkla kopplingar exempelvis till textens historiska och kulturella sammanhang och textens medium.
---------------------->
---------------------->
Du för mer komplexa resonemang om exempelvis historiska, kulturella och sociala sammanhang som rör texten och dess medium.
Struktur och språk i texten
Hur du reagerar på hur texten är skriven
Du visar visst intresse för struktur och språk i texten, till exempel genom att samtala om hur texten är uppbyggd eller om ord och meningsbyggnad.
---------------------->
---------------------->
Du ser mönster som till exempel disposition, stildrag, meningsbyggnad, uttryck, ordval, tecken och layout. Du gör relevanta kopplingar mellan struktur, språk, innehåll och medium i din tolkning av texten
Textorienterad läsförståelse i sin helhet
Du visar att du är på rätt väg i din utveckling av läsförståelsen.
---------------------->
---------------------->
Du visar att du är på rätt väg i din utveckling av läsförståelsen.
Du behöver tydligt stöd för att bli bättre på att återberätta, sammanfatta, göra jämförelser och förstå hur struktur, språk och innehåll hänger samman i texten.
---------------------->
---------------------->
Du återberättar, sammanfattar och gör jämförelser på ett intressant och kreativt sätt. Du visar tydligt hur struktur, språk och innehåll hänger samman i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: