👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för berättande text, svenska

Skapad 2017-06-18 13:11 i Tegelbruksskolan Falun
Matris baserad på bedömningsmatrisen för berättande text, svenska, ämnesprov årskurs 6. Målen är uppdelade i fler aspekter och omskrivna på vissa ställen.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris baserad på kravnivåerna för nationella prov i svenska årskurs 3 och 6

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6

Koppling till uppgiften

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
- Eleven följer instruktionen till viss del.
- Eleven följer instruktionen.
- Eleven följer instruktionen.
- Eleven följer instruktionen.
- Texten skulle kunna fungera som en berättelse med vissa ändringar.
- Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
- Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
- Texten fungerar väl som en berättelse.

Innehåll

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Till viss del begripligt innehåll.
Begripligt innehåll.
Relativt tydligt innehåll.
Tydligt innehåll.
Enstaka beskrivningar och en handling som det går att följa till viss del.
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
- Nämner någon händelse.
- räknar upp händelser.
- återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
- förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa

Struktur

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Innehåller viss struktur (t.ex. inledning eller avslutning)
Huvudsak fungerande struktur.
Relativt väl fungerande struktur.
Väl fungerande struktur.
Saknar uppbyggnad eller har en uppbyggnad som inte går att följa.
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Använder ännu endast enkla meningar. T.ex. Det är mörkt. Det är kallt. Det blåser.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Ansatser till styckeindelning.
I huvudsak fungerande styckeindelning.

Språk

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Använder ännu mest ett enkelt språk med nästan ingen språklig variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Visar osäkerhet i användandet av språkregler.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet.
Använder sig ännu inte av en korrekt meningsbyggnad.
- Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
- Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
- Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Visar osäkerhet i hur man använder sig av tempus i en berättelse.
- Tempusbruket stör inte förståelsen.
- Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
- Tempus används på ett riktigt sätt.

Skrivregler

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Visar osäkerhet när det gäller regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet.
Visar osäkerhet när det gäller stor och liten bokstav.
- Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
- Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
- Få fel i användningen av skiljetecken.
Stavfel i texten stör förståelsen.
- Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
- Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
- Få stavfel.