👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, åk 7-9 (VT-17)

Skapad 2017-06-20 11:05 i Ugglums skola 5-9 Partille
En generell matris i Biologi för åk 7-9 där förmågorna beskrivs med egna ord, men kunskapskraven är ordagrant återgivna från LGR 11
Grundskola 7 – 9 Biologi

En allmän matris där alla förmågor i biologiämnet beskrivs

Förmåga 1

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att samtala om, diskutera, formulera och motivera ställningstaganden
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att ställa frågor och argumentera i diskussioner
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som TILL VISS DEL för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som FÖR diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt OCH FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.
Att söka information och resonera kring dess trovärdighet
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Att kunna använda informationen i diskussioner, texter och andra framställningar
Du kan använda informationen på ett I HUVUDSAK fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med VISS anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga 2

Genomföra systematiska undersökningar i biologi
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att genomföra undersökningar, skapa egna frågeställningar och planeringar samt använda utrustningen rätt
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Att dra slutsatser av dina resultat och utvärdera din undersökning
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till biologiska modeller och teorier. Du för ENKLA resonemang kring resultatens rimlighet och BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till biologiska modeller och teorier. Du för UTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet och GER FÖRSLAG på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till biologiska modeller och teorier. Du för VÄLUTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet I RELATION TILL MÖJLIGA FELKÄLLOR och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras OCH VISAR PÅ NYA TÄNKBARA FRÅGESTÄLLNINGAR ATT UNDERSÖKA.
Att dokumentera din undersökning
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven UTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör eleven VÄLUTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga 3

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Att resonera och visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på ENKELT IDENTIFIERBARA samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på KOMPLEXA samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ENKELT IDENTIFIERBARA ekologiska samband och GER EXEMPEL på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA ekologiska samband och FÖRKLARAR OCH VISAR PÅ SAMBAND KRING energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då KOMPLEXA ekologiska samband och FÖRKLARAR OCH GENERALISERAR kring energiflöden och kretslopp.
Att resonera kring påverkan på naturen och åtgärder för hållbar utveckling
Dessutom för eleven ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och VISAR PÅ några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar UR OLIKA PERSPEKTIV på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Att känna till naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND MELLAN några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA KRING några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.