👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Ettan

Skapad 2017-06-20 14:26 i Frennarps byskola Halmstad
Matris för SO - ämnen i ettan.
Grundskola 1

Förmågan att samtala om normer och regler.

 • Gr lgr11   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • SO   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3   Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3   Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO   3   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, till exempel gott och ont, rätt och orätt, regler och normer samt kamratskap.
Du motiverar dina åsikter i diskussioner om livsfrågor.
Du reflekterar över och diskuterar livsfrågor och ger tydliga exempel.

Förmågan att undersöka världen.

 • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du gör enkla undersökningar om omvärlden.
Du använder karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att göra olika undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Förmågan att reflektera över trafiken.

 • SO   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner till någon trafikregel.
Du känner till trafikregler och kan förklara varför man ska följa dem.
Du ser farliga platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan bete sig säkrare i trafiken.

Förmågan att delta aktivt i möten.

 • SO   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3   Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO   3   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3   Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du deltar i klassråd och vet att man kan ta gemensamma beslut på klassrådet.
Du känner till de regler som gäller under klassrådet och att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du samtalar om normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de kan behövas. Du beskriver hur möten brukar organiseras och genomföras.