Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA åk 2 Läsår 17/18

Skapad 2017-06-20 14:32 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi arbetar med vår skrivning, stavning, punkt och stor bokstav. Vi skriver berättelser, fakta texter, beskrivningar m.m.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska

Du deltar aktivt i våra reflekterande samtal om innehåll och budskap i texter och böcker. Du skall kunna återberätta valda delar av innehållet.

 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Tala .lyssna och samtala.
Du är osäker på textens innehåll och budskap. Du behöver stöd av en vuxen för att hitta delar i texten som vi pratar om. Du deltar delvis i våra samtal och behöver stödjande frågor .
Du deltar aktivt i våra samtal om innehåll och budskap i valda texter och böcker.Du kan återberätta innehållet i lästa böcker och texter.
Du deltar väldigt aktivt i våra samtal om texters budskap och innehåll. Du har många funderingar och lyssnar mycket aktivt till andras åsikter.Du känner dig säker på innehållet i lästa texter och böcker och kan återberätta valda delar på ett självständigt och säkert sätt.

Du kan skriva en berättelse med en inledning, handling och avslut. Du använder bilder som passar till texten.

 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Berättade texter och sakprosatexter.
Dina berättelser saknar en tydlig inledning eller avslut. Du har inte alltid bild och text som hör ihop.
Du kan skriva en berättelse med en inledning, handling och avslut. Du använder bilder som passar till texten.
Dina berättelser har en tydlig inledning, handling och avslut. Du är nogrann och anstränger dig för att dina bilder och texter skall passa ihop.

Du kan läsa med flyt och använder dig av olika lässtrategier.

 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Läsa och skriva.
Du läser kortare meningar och börjar få flyt i din läsning. Du ljudar när du tycker orden är svåra.
Du kan läsa med flyt och använder dig av olika lässtrategier.
Du läser med bra flyt. Du läser även med inlevelse och känsla. Du känner dig säker och använder dig av olika lässtrategier.

Du kan söka efter fakta samt återge delar av informationen i en enkel faktatext.

 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Berättande texter och sakprosatexter.
Du vill gärna ha hjälp av en vuxen när du skall söka efter fakta. Med stöd av en vuxen återger du sedan viss fakta i en egen fakta text.
Du kan söka efter fakta samt återge delar av informationen i en enkel faktatext.
Du letar aktivt efter fakta och arbetar sedan självständigt med din egen faktatext. Du återger väsentliga delar av informationen.

Du kan skriva texter för hand läsligt. Du skriver med mellanrum och skriver utan att blanda stora och små bokstäver.

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Läsa och skriva
Du använder dig sällan av mellanrum när du skriver. Du blandar stora och små bokstäver. Dina bokstäver är svåra att läsa.
Du kan skriva texter för hand läsligt. Du använder dig av mellanrum och blandar inte stora och små bokstäver.
Du anstränger dig för att din text skall vara fin. Du är väldigt säker på bokstäverna och hur de formas.

Du kan skriva i ett ordbehandlingsprogram på datorn. Du kan infoga en bild.

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Läsa och skriva
Du kan skriva på datorn/ipad.
Du kan skriva i ett ordbehandlingsprogram på datorn/ipad.
Du arbetar självständigt när du skall skriva. Du känner dig säker vid tangentbordet och har en stor datorvana/ipadvana.

Du använder dig ofta av stor bokstav och punkt när du skriver meningar.

 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Läsa och skriva
Du använder dig sällan av stor bokstav och behöver påminnas om mellanrum mellan orden och att använda punkt när du skriver texter.
Du använder dig ofta av stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden när du skriver meningar.
Du använder dig alltid av stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden när du skriver.

Du kan alfabetet och och använder dig av alfabetisk ordning när vi letar efter ord i ordlistor.

 • Sv  1-3   Alfabetet och alfabetisk ordning.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.

Du kan göra en muntlig presentation av en berättelse eller en faktatext för dina kamrater. Du kan med hjälp av bilder eller andra hjälpmedel stödja din berättelse eller faktatext.

 • SvA  1-3   Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Tala, lyssna och samtala
Du kan med stöd av en vuxen göra en muntlig presentation av en berättelse eller en faktatext för dina kamrater. Du kan med hjälp av bilder eller andra hjälpmedel stödja din berättelse eller faktatext.
Du kan göra en muntlig presentation av en berättelse eller en faktatext för dina kamrater. Du kan med hjälp av bilder eller andra hjälpmedel stödja din berättelse eller faktatext.
Du kan på ett intressant och säkert sätt göra en muntlig presentation av en berättelse eller en faktatext för dina kamrater. Du kan på ett tydligt sätt med hjälp av bilder eller andra hjälpmedel stödja din berättelse eller faktatext

Du kan ge enkla omdömen om din egen och andras texter. Du kan göra en enkel textbearbetning, att i efterhand förtydliga sina texter.

 • SvA  1-3   Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Läsa och skriva
Du kan utifrån stödfrågor av en vuxen ge enkla omdömen om din egen och andras texter. (two stars and a wish)
Du kan ge enkla omdömen om din egen och andras texter /presentationer. (two stars and a wish)
Du kan på ett tydligt sätt ge omdömen om din egen och andras texter. (two stars and a wish)

Du känner till några barnboksförfattare. Du känner till begreppet illustratör. Du kan ge några exempel på olika typer av skönlitteraturs-texter, t.ex fabel, folksaga, myt och legend.

 • SvA  1-3   Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • SvA  1-3   Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till någon barnboksförfattare. Du känner till begreppet illustratör.
Du känner till några barnboksförfattare. Du känner till begreppet illustratör.
Du känner till många olika barnboksförfattare. Du känner till begreppet illustratör.

Du känner till olika ord som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Du känner till ordklasserna verb, substantiv och adjektiv.

 • SvA  1-3   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SvA  1-3   Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
På väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Språkbruk
Du är osäker på olika ord som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, du kan med stöd ge exempel på dessa ord.
Du känner till olika ord som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du är säker på olika ord som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Språkbruk
Du har delvis arbetat med ordklasserna verb, substantiv och adjektiv .
Du känner till ordklasserna verb, substantiv och adjektiv.
Du kan ordklasserna verb, substantiv och adjektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: