👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATIONELLT PROV I SVENSKA ÅK 6 2016/2017

Skapad 2017-06-23 01:46 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Matris över delprovsresultat och sammanvägt provbetyg av det nationella provet i svenska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Svenska

I denna matris redovisas resultatet av det nationella provet i svenska för elever i åk 6. Provet består av tre delar där läsförståelsen (B) och skrivdelen (C) är uppdelat på berättande text (1) och beskrivande text (2). Delproven är:

Delprov A: Tala - redogörelse och samtal

Delprov B: B1 Läsförståelse berättande text och B2 läsförståelse beskrivande text.

Delprov C:C1 Skriftlig framställning berättande text och C2 skriftlig framställning i form av en av argumenterande text.

Om samtliga delprov utförts ges ett provbetyg, Om fler än ett av delproven bedömts som F kan inget provbetyg ges.
Ämnesprovet i svenska utgör en del av bedömningsunderlaget inför betygssättningen.

Delprov A Redogörelse och samtal 1. Innehåll 2. Struktur 3. Språk 4. Kommunikation

F
E
D
C
B
A
TALA redogörelse och samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Delprov B1 och B2 Läsa och förstå Poäng: F = 0-42 E= 44-54 D = 56-64 C = 66-72 B = 74-80 A = 82-90 Hitta information, dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka och granska och värdera.

F
E
D
C
B
A
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska samman-fattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grund-läggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade samman-fattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effek tivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Delprov C1 och C2 Berättande text och beskrivande/argumenterande text 1. Följa instruktion 2. Innehåll 3. Struktur 4. Skrivregler

F
E
D
C
B
A
SKRIVA Berättande text och argumenterande text
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

SAMMANVÄGT PROVBETYG

F
E
D
C
B
A
PROVBETYG