👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9

Skapad 2017-06-28 14:01 i Bergsjö skola Nordanstig
Bedömningsmatris enl. förmågorna tala, lyssna, läsa, skriva, reflektera över kulturella företeelser, anpassa och använda språkliga strategier.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Målet är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Skolan arbetar även aktivt med att eleverna ska reflektera över sin egen inlärning.

Har Ännu ej nått målen
E
C
A
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå vissa delar av innehållet och enstaka ord och fraser
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga av innehållet i tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehåll och budskap i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå vissa delar av innehållet och enstaka ord och fraser.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen och tydliga detaljer i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan förstå helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Samtala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du svarar med enstaka ord på direkta, enkla frågor.
Du kan svara och ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och tar egna initiativ till att tala. Du för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du kan fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor. Du har ett varierat språk.
Berätta muntligt
Göra muntliga framställningar på språket
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan uttala enstaka ord och fraser men brister i ordförråd/ grammatik påverkar förståelsen.
De formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och ganska samman-hängande. Du rättar dig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Du formulerar dig oftast tydligt och samman-hängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Du anpassar dig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift, berätta och beskriva något.
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser men brister i ordförråd/grammatik påverkar förståelsen.
Du kan skriva något om dig själv och andra. Du kan använda enkla fraser och meningar så att informationen går fram.
Du kan kommunicera enkelt och ganska sammanhängandegenom meddelanden, frågor/svar och brev. De kan rätta dig själv när det behövs och du har en viss variation i ordförrådet.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk. Du anpassar dig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda (synonymer och omskrivningar)
 • M2
 • M2
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person. Du använder ofta svenska ord när språket inte räcker till.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift. Du använder kroppsspråk för att lösa problem i kommunikationen.
Du ställer frågor; eller använder lexikon. Du omformulerar eller använder synonymer när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt och kan göra en enkel jämförelse med egna erfarenheter.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan säga något om målspråks-ländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.