Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test av flytt av aspekt

Skapad 2017-08-17 10:10 i Vallhamra skola Partille
Partilles matris för Skolverkets bedömningsstöd i läsutveckling åk 1 - 3 inklusive Nya språket lyfter åk 4 - 6.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömningsstöd i läsutveckling.

Vid avstämning skrivs iakttagelser och vidare undervisning för elevens fortsatta utveckling i kommentarsrutan längst ner. Även elevens egna kommentarer skrivs i kommentarsrutan.

Avstämning A
Du har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Du tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
Du använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
D
Från Nya språket lyfter.
E
Från Nya språket lyfter.
F
Från Nya språket lyfter.
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingenmuntligt.
Du kan namnge i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Du tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Du börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika ditt samtal om texter.
Du använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Du urskiljer ord i meningar.
Du läser enkla meningar med flyt.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Du använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Du använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Du läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Du läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Du läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Du prövar att läsa om och korrigera dig själv på lärarens uppmaning.
Du läser för det mesta om och rättar dig själv vid behov.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån dina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning A Samtliga punkter i avstämning A är klara.
Avstämning B Samtliga punkter i avstämning B är klara.
Avstämning C Samtliga punkter i avstämning C är klara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: