Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som Andraspråk åk. 3

Skapad 2017-08-18 15:04 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Denna matris är utarbetad utifrån Lgr11

Läsa

 • SvA   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Du kan oftast läsa bekanta och elevnära texter med visst flyt.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med mycket gott flyt.
Du kan med hjälp av t. ex frågor eller bilder återge vissa delar av innehållet i en text och visar att du är på väg mot en grundläggande läsförståelse.
Du kan återge delar av innehållet i en enkel text och visar en grundläggande läsförståelse.
Du kan på ett gott sätt återge viktiga delar av innehållet i en text och visar en god läsförståelse.

Tala / Lyssna /Samtala

 • SvA   3   Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA   3   I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Du kan med hjälp av t. ex frågor föra ett enkelt resonemang om elevnära frågor och ämnen och till viss del relatera till dig själv.
Du kan föra ett enkelt resonemang om elevnära frågor och ämnen och relatera till dig själv.
Du kan föra enkla och väl underbyggda resonemang om elevnära frågor och ämnen och relatera till dina egna och andras erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vardagliga händelser med hjälp av t. ex en vuxen eller med hjälp av bilder, så att andra förstår.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och samtala om vardagliga händelser, så att andra förstår.
Du kan samtala om vardagliga händelser och ställa enkla frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
.

Skriva

 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SvA   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3   De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Du kan skriva enkla meningar med läslig handstil och på dator. Du kan med visst stöd använda dig av stor bokstav och punkt.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du kan skriva texter med läslig handstil och på dator. Du använder dig av stor bokstav, punkt, frågetecken samt andra skiljetecken t.ex. kommatecken, utropstecken.
Du kan till viss del stava enkla och välkända ord som stavas ljudenligt.
Du kan stava välkända och vanligt förekommande ord som stavas ljudenligt.
Du kan stava vanligt förekommande ord som stavas ljudenligt. Du kan till viss del skriva vanligt förekommande ord som stavas ljudstridigt.
Du kan med hjälp av t. ex bilder eller stödord skriva några meningar i rätt ordning med början, mitt och slut.
Du kan skriva en enkel text med "en röd tråd" och i huvudsak fungerande handling.
Du kan skriva en text med "en röd tråd" och en välutvecklad handling.
.
Du kan med hjälp skriva en enkel faktatext, utifrån en angiven källa.
Du kan utifrån en angiven källa, skriva en enkel faktatext med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan skriva en utförlig faktatext, utifrån en källa, med egna välformulerade meningar och ämnesspecifik ord och begrepp.
Du kan med stöd, förtydliga din texts budskap genom att använda bilder.
Du kan förtydliga din texts budskap genom att använda bilder.
Du kan förtydliga din texts budskap genom att använda bilder som har hög relevans för din text.
Du kan med stöd bearbeta din text utifrån respons på ett enkelt sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta och förtydliga din text på ett enkelt sätt.
Du kan utifrån respons eller på egen hand bearbeta och förtydliga din text på ett välutvecklat sätt.

Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: