👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter åk 1-6 reviderad 2016

Skapad 2017-08-21 13:27 i Nygårdskolan Borlänge
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter" 2016
Grundskola 1 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter". Avstämning C gäller år 3 och avstämning F gäller år 6

1
2
3
4
5
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan komma på saker att skriva om, skriva mitt namn och skriver av bokstäver och ord
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva till bilder
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Berättande
A
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
A
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Läsa B
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Skriva B
Jag kan skriva kortare texter och börjar få flyt i skrivandet
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur det gjort i andra texter.
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser och märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande , intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Avstämning C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa D
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflit och läsförståelse.
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Skriva D
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbygg-and och interpunktion samt tar stöd av lika hjälpmedel vid skrivandet.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivandet och prövar att bearbeta mina texter med hjälp av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare
Avstämning D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Berättande
B-D
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
B-D
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Läsa E
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika mina samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att fördjupa förståelsen.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på syfte och typ av text.
Skriva E
Jag följer de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och skiljetecken och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med hjälp av andras råd.
Jag försöker anpassa mina texter för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av läsförståelsestrategier beroende på både syfte och typ av text.
Läsa F
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva F
Jag behärskar de vanligaste reglerna för stavning, meningsbygg- nad och interpunktion och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivandet, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa mina texter till syfte och mottagare.
Avstämning F
Jag läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållnings- sätt till texters syfte, innehåll och form.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
E-F
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
E-F
Jag kan använd språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.