Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för berättande text, svenska på väg mot godkänt

Skapad 2017-09-03 16:28 i Tegelbruksskolan Falun
Matris baserad på bedömningsmatrisen för berättande text, svenska, ämnesprov årskurs 6. Målen är uppdelade i fler aspekter och omskrivna på vissa ställen.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris baserad på kravnivåerna för nationella prov i svenska årskurs 3 och 6

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
Koppling till uppgiften
- Eleven följer instruktionen till viss del.
- Eleven följer instruktionen.
- Texten skulle kunna fungera som en berättelse med vissa ändringar.
- Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Innehåll
Till viss del begripligt innehåll.
Begripligt innehåll.
Enstaka beskrivningar och en handling som det går att följa till viss del.
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
- Nämner någon händelse.
- räknar upp händelser.
Struktur
Innehåller viss struktur (t.ex. inledning eller avslutning)
Huvudsak fungerande struktur.
Saknar uppbyggnad eller har en uppbyggnad som inte går att följa.
Uppbyggnaden går att följa.
Använder ännu endast enkla meningar. T.ex. Det är mörkt. Det är kallt. Det blåser.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men.
Språk
Använder ännu mest ett enkelt språk med nästan ingen språklig variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Visar osäkerhet i användandet av språkregler.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet.
Använder sig ännu inte av en korrekt meningsbyggnad.
- Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Visar osäkerhet i hur man använder sig av tempus i en berättelse.
- Tempusbruket stör inte förståelsen.
Skrivregler
Visar osäkerhet när det gäller regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet.
Visar osäkerhet när det gäller stor och liten bokstav.
- Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Stavfel i texten stör förståelsen.
- Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: