Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01- ali referat och läsning, skönlitteratur

Skapad 2017-09-05 09:39 i Hushagsgymnasiet Borlänge
SVE01 2017
Gymnasieskola 1 Svenska

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

•Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
•Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
•Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
•Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter, förmåga

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga fram-ställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har skrivit utredande text Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

Förmåga

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och referat. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Förmåga

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma texter som fungerar väl i sitt sammanhang
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Skönlitterära texter, förmåga

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män( samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.)
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i läsning av skönlitterära verk och annat berättande. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.

Förmåga

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män (samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa).
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och reflekterat över texternas innehåll. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: