Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Generell matris utifrån "Bedömning för lärande i matemaitk"

Skapad 2017-09-05 17:25 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Matris att använda i planeringen för varje matteområde, Grundat på "Bedömning för lärande i matematik"; skolverket 2014
Grundskola 1 – 9 Matematik

Matrisen innehåller alla förmågor inom ämnet matematik. I arbetsområdet bedöms ett urval.
I planeringen visas vilka begrepp bedömningen avser.

Visade och dokumenterade förmågor

Bedömningen avser
Nivå 1
På väg
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
PROBLEMLÖSNING
1A Lösa problem med strategier & metoder.
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
1A
Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer.
Väljer godtagbara strategier och metoder med viss anpassning till problemet.
Väljer godtagbara strategier och metoder med god anpassning till problemet.
Väljer godtagbara strategier och metoder med mycket god anpassning till problemet.
1B
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Beskriver sitt tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med viss anpassning till sammanhanget. Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beskriver sitt tillvägagångsätt på relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med god anpassning till sammanhanget. Ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beskriver sitt tillvägagångsätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med viss anpassning till sammanhanget. Ger flera förslag på alternativa tillvägagångssätt
1B
Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Tolkar resultat och drar utvecklade slutsatser.
Tolkar resultat och drar välutvecklade slutsatser.
1B
I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
För utvecklade resonemang om rimligheten i ett resultat.
För välutvecklade resonemang om rimligheten i ett resultat.
BEGREPP
2A Använda matematiska begrepp.
Hur väl eleven använder olika begrepp.
Använder olika begrepp i välkända sammanhang.
Använder olika begrepp i bekanta sammanhang.
Använder olika begrepp i nya sammanhang.
2B Matematiska uttrycksformer.
Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer.
Beskriver matematiska begrepp godtagbart med hjälp av olika uttrycksformer.
Beskriver matematiska begrepp relativt väl med hjälp av olika uttrycksformer.
Beskriver matematiska begrepp väl med hjälp av olika uttrycksformer.
2C Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation.
I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
Ger exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Ger exempel på hur flera begrepp relaterar till varandra.
Ger exempel på hur begrepp relaterar till varandra.
METODER
3 Välja & använda matematiska metoder.
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen.
Väljer metoder med viss anpassning till uppgiften/situationen.
Väljer metoder med god anpassning till uppgiften/situationen.
Väljer metoder med mycket god anpassning till uppgiften/situationen.
3
Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar.
Genomför metoder och beräkningar godtagbart.
Genomför metoder och beräkningar med gott resultat.
Genomför metoder och beräkningar med säkerhet.
3
Hur utvecklingsbara elevens metoder är.
Använder metoder som till viss del är utvecklingsbara.
Använder metoder som till stor del är utvecklingsbara.
Använder metoder som är utvecklingsbara.
3
Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel.
Hanterar olika hjälpmedel godtagbart.
Hanterar olika hjälpmedel med gott resultat.
Hanterar olika hjälpmedel med säkerhet.
RESONEMANG
4 Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt.
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll.
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik.
Ställer och besvarar frågor som hör till ämnet matematik.
Ställer och besvarar frågor som hör till ämnet matematik.
4
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Följer och för matematiska resonemang som till viss del för resonemanget framåt.
Följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt.
Följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
4
Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer).
Motiverar med godtagbara matematiska resonemang.
Motiverar med goda matematiska resonemang.
Motiverar med mycket goda matematiska resonemang.
KOMMUNIKATION
5 Föra och följa matematiska resonemang.
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt.
Beskriver och redogör på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt.
Beskriver och redogör på ett relativt välfungerande sätt både muntligt och skriftligt.
Beskriver och redogör på ett väl fungerande sätt både muntligt och skriftligt.
5
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer.
Använder matematikens uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Använder matematikens uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Använder matematikens uttrycksformer med mycket god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: