Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling HT åk1

Skapad 2017-09-06 17:44 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk

Ny rubrik

Läsa - bokstäver och berättande text
Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
1 LÄSA
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
2 LÄSA
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
3 LÄSA
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
4 LÄSA
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
5 LÄSA
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
6 LÄSA
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att (utifrån egna referensramar) samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under läsningen.
1 SKRIV
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och andra
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
2 SKRIV
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning (röd tråd och i huvudsak fungerande handling).
3 SKRIV
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår (blir begripligt).
4 SKRIV
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
5 SKRIV
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
6 SKRIV
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: