Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik åk 4 Hallenskolan

Skapad 2017-09-07 11:41 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: