Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/Diamant

Skapad 2017-09-08 15:15 i Hallenskolan Mölndals Stad
Med hjälp av skolverkets diagnos material Diamant ges eleven möjlighet att visa kunskaper inom vissa valda områden.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Aritmetik

Här kan du följa din utveckling inom talområdet 1-19. Med och utan 10-tals övergång, öppna utsagor och likhetstecknets betydelse. Att föra och följa matematiska resonemang och att använda matematikens uttrycksformer (mattespråk). Viktigt att du med flyt kan hantera varje talområde därför att arbetet med matematik i allmänhet kräver att du har en rad förkunskaper. Detta ger dig också bra förutsättningar för att kunna gå vidare och arbeta med de fyra räknesätten.
Ny nivå
AG
Addition och subtraktion
AG1 Talområde 1-9 att med flyt hantera de mest grundläggande räkneoperationerna i huvudet.
AG2 Talområde 10-19 utan 10-talsövergång. Att med flyt hantera de mest grundläggande räkneoperationerna i huvudet. Att se samband i uppgifter som t.ex. att 13+5 bygger på 3+5.
AG3 Talområde 10-19 med 10-talsövergång. Att med flyt kunna behärska addition och subtraktion med 10-talsövergång.
AG4 Talområdet 20-99. Här ska du kunna generalisera de grundläggande additionerna och subtraktionerna i AG1-AG3.
AG5 Talområdet 1-19, addition och subtraktion. Här ska du kunna tolka texten i en uppgift och välja rätt räknesätt för att lösa uppgiften korrekt.
AG6
Multiplikation Här ska du visa att du behärskar de olika kombinationerna i multiplikationstabellen med flyt.
AG6 del 1 Dubblorna, multiplikation med 2. Dubbelt, dubbelt, multiplikation med 4.
AG6 del 2 Multiplikation med 3. Dubbelt med 3, alltså multiplikation med 6.
AG6 del 3b Multiplikation med enbart faktorerna 7,8 och 9.

Mätning

Diagnoserna ger eleven möjlighet att visa kunskap i att mäta och uppskatta längd, volym, tid och massa och om de kan göra de vanligaste enhetsbytena. Mätning av: 1. Tid 2. Längd 3. Massa 4. Volym
Ny nivå

MTi1 - Analog och digital tid

Att kunna avläsa tid på en analog klocka. Att kunna bestämma tidsdifferenser inom ett dygn. T.ex. hur många minuter är en halvtimma?
Ny nivå
Analog tid Att kunna avläsa tid på analog klocka.
Hel- och halvtimma på analog klocka.
Kvart i och kvart över på analog klocka.
Diagnos MTi1: Visar att du kan avläsa analog tid och förstå relationerna mellan enheterna dygn, timma, minut och sekund.
Beräkna tidsintervaller.
MTi2: Visar att du kan beräkna tidsintervaller i praktiska situationer med analog tid.
MTi2: Visar att du kan beräkna tidsintervaller i praktiska situationer med digital tid.
Digital tid
MTi3: Visar att du kan översätta analog tid till digital tid och kan bestämma tidsintervaller med digital tid.

MLä - Mätning av längd

Att förstå och kunna använda begreppen meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Ny nivå
Visar att du kan mäta och förstå olika enheter.
Mäta med och förstå enheterna meter och centimeter.
Mäta med och förstå enheten millimeter.
MLä1: Visar att du behärskar mätning av föremål med användande av enheterna centimeter och millimeter och val av enhet i praktiska situationer.
MLä2
Mäta omkrets.
MLä2: Visar att du kan mäta omkrets av plana figurer.
MLä3
Visar att du kan behärska enhetsbyten.
Uppgift 1: Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
Uppgift 2: Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
Uppgift 3: Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.

MMa-Mätning av massa

Att förstå och kunna begreppen lätt och tung. Att förstå och kunna begreppen ton, kilogram, hektogram och gram och dess förkortningar.
Ny nivå
MMa1
Kunna avläsa två olika typer av vågar, samt att ha uppfattning av vilka enheter (ton, kg, hg, gr) man ska använda för att ange vikten av några föremål.
MMa2
Uppgift 1, 2 och 4: Kunna utför enhetsbyte mellan olika enheter för massa t.ex 1200gr = 1kg och 2hg.
Uppgift 3: Kunna utföra enhetsbyte när mätetalet är eller ger ett decimaltal.

Mätning volym

Förstå och kunna begreppen liter, deciliter, matsked och tesked och dess förkortningar. Enhetsbyte mellan enheterna liter och deciliter där mätetalen är naturliga tal. Val av enhet i praktiska situationer.
Ny nivå
Ny aspekt
Förstå och kunna begreppen liter och deciliter.
Enhetsbyte mellan enheterna liter och deciliter där mätetalen är naturliga tal. T.ex. 15 dl = 1 liter och 5 dl.
Val av enhet i praktiska situationer. T.ex. Hur mycket rymmer ett mjölkpaket.
Förstå och kunna begreppen matsked och tesked.
MVo2
MVo2: 1.Proportionellt tänkande. 2. Relationen mellan enheterna liter och deciliter. 3. Val av enhet i praktiska situationer.
MVo3
MVo3: Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal och decimal tal.

Talföljder och talmönster

Att kunna upptäcka, förstå och fortsätta matematiska mönster och talföljder.
Ny nivå
TAt1
Uppgift 1, 2: Talföljd som består av de udda naturliga talen och de jämna naturliga talen.
Uppgift 3, 4, 5: Aritmetisk talföljd med talhopp 10, 5 och 3
Uppgift 6: Aritmetisk talföljd där man successivt subtraherar talet 2.
Uppgift 7: Att komplettera en aritmetisk talföljd där man successivt adderar talet 10.
Uppgift 8: Aritmetisk talföljd där man successivt subtraherar talet 10.
TAt2
Uppgift 1: Talföljd där talen 1, 4, 5 och 3 upprepas
Uppgift 2,3,4: Talföljd där man successivt adderar samma tal
Uppgift 5: Talföljd som består av kvadrattalen.
Uppgift 6: Fibonaccitalen, där varje tal (utom de två första) är summan av de två förgående talen.

Geometriska former

Kunna känna igen och klassificera olika geometriskafigurer och kroppar. Kunna och förstå begreppen symmetri, sidor, hörn och vinklar.
Ny nivå
GFo
GF01: Kunna förstå och använda sig av begreppet symmetri.
GF02: Kunna avbilda figurer genom spegling och vridning.
GF03
Uppgift 1: Kunna namnge åtta plana figurer.
Uppgift 2: Rita en diameter och en radie i en given cirkel. .
Uppgift 3: Avgöra vilka två sidor i en parallelltrapets som är parallella.
GF03 Uppgift 4: Rita in diagonalerna i tre figurer.
GF04
Uppgift 1: Kunna kroppars namn.
Uppgift 2, 3: Kunna Kubens och Pyramidens egenskaper. T.ex hur många sidoytor, hörn och kanter har en kub?
Uppgift 4: Kunna använda figurer som bygger upp kroppar. T.ex hur många kvadrater behövs för att bygga en kub?

Statistik

1.Kombinatorik 2.Sortering 3.Tabeller 3. Diagram
Ny nivå
SA1
Kombinatorik
Uppgift 1: Utgående från en bild ange antal möjliga kombinationer vid val ur två mängder.
Uppgift 2,3: Kunna tolka, avläsa och konstruera ett träddiagram.
Uppgift 4: Välja lämplig strategi för att välja två objekt av fyra vid val utan hänsyn till ordning.
Uppgift 5: Olikformig sannolikhetsfördelning.
STF
Sortering
Uppgift 1: Kunna sortera efter en på förhand bestämd klassificering.
Uppgift 2: Kunna klassificera och sortera figurerna utgående från figurernas former.
Uppgift 3-8: Kunna förstår och använda jämförelseorden lika många, färre, fler, flest, dubbelt och hälften.
STd1
Tabeller
Uppgift 1,2: Kunna tolka och själv fylla i värden i en given frekvenstabell.
Uppgift 3,4: Kunna avläsa och tolka en tabell samt ordna observationerna i storleksordning.
Uppgift 5: Kunna tolka en tabell med två olika typer av observation.
Uppgift 6: Kunna tolka en busstidtabell.
STd2, STd4
Stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram
Uppgift 1-4: Kunna tolka ett elementärt stapeldiagram både liggandes och ståendes. Kunna tolka stapeldiagram med dubbla staplar.
Uppgift 5: Rita ett stapeldiagram utgående från en given frekvenstabell.
STd4: Tolka ett givet cirkeldiagram med tre sektorer.
STd5 uppgift 1-4: Kunna tolka ett linjediagram. Rita ett linjediagram med givna axlar.

Rationella tal

Tal i bråkform
Ny nivå
RB
RB1: En del av en hel
RB2: Flera delar av en hel
RB3: Del av ett antal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: