Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Backas omdömesmatris svenska åk 1-6 (utifrån "Nya språket lyfter") reviderad 2016

Skapad 2017-10-13 14:20 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Matris gjord utifrån observationspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter" 2016
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Matris gjord utifrån observationspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter". Avstämning C samspelar med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och avstämning F med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för betygssteget E i årskurs 6.

Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord.
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva till bilder.
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser.
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva B
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
Jag skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Avstämning C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa D
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva D
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta mina texter med stöd av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Läsa E
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika mitt samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Skriva E
Jag följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag försöker anpassa min text för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Läsa F
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva F
Jag behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa min text till syfte och mottagare.
Avstämning F
Jag läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: