Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ZickZack Skrivrummets Skrivutvecklingsmatris åk 4-6: Återberättande texter

Skapad 2017-10-25 10:38 i Nolbyskolan Alingsås
Denna skrivutvecklingsmatris är utformad av författarna till ZickZack Skrivrummet från Sanoma Utbildning. Matrisen är utarbetad utifrån Lgr 11 och ZickZack Skrivrummet och är inte tänkt som en betygsmatris utan som ett stöd för lärarens kartläggning av elevernas skrivutveckling. Tillsammans med ZickZack Läsrummets Läsutvecklingsmatris åk 4-6, ger den förhoppningsvis en tydlig bild av var varje elev befinner sig kunskapsmässigt och vad nästa steg i utvecklingen är. Matrisen är indelad i fyra sektioner - Syfte, Innehåll, Struktur och Språkliga drag, och de olika sektionerna är uppdelade i fyra faser - Börjar, Utvecklar, Befäster och Utvidgar. Om ni gör några ändringar i matrisen ber vi er vänligen att döpa om den samt ange detta i er beskrivning, så att det tydligt framgår att det är en kopia och inte originalet som hör till ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Denna skrivutvecklingsmatris är utformad av författarna till ZickZack Skrivrummet utifrån Lgr 11 och en genrepedagogisk undervisning och är inte tänkt som en betygsmatris utan för att ge dig som elev en tydlig bild av vad du lärt dig om beskrivande texter och vad nästa steg i din utveckling är.

Matrisen är uppdelad i fyra sektioner - Syfte, Innehåll, Struktur och Språkliga drag. Varje sektion delas in i fyra faser - Börjar, Utvecklar, Befäster och Utvidgar. Om du befinner dig i fas ett (Börjar) eller två (Utvecklar) innebär det att du håller på att utveckla din förmåga, i fas tre (Befäster) att du befäst dina kunskaper och i fas fyra (Utvidgar) att du även på eget initiativ utvidgar och utvecklar din förmåga ytterligare.

Syfte

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar mm kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

Innehåll

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den "röda tråden" är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en "röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig "röd tråd".
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den "röda tråden".

Struktur

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver en enkel redogörelse, utan någon tydlig struktur.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en relativt väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
Inledning
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
Händelser
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronologiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
Avslutning
Har ingen avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.

Språkliga drag

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder få av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Sambandsord
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t ex "sen", "och sen".
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
Direkt och indirekt tal
Återger varken direkt eller indirekt tal.
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Pronomen
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: