Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska 4-6, LGR 11

Skapad 2017-11-07 07:44 i Björkängsskolan Tierp
Matrisen nedan är inget betyg utan ett sätt att visa var eleven står just nu och vart han/hon är på väg. Vid betygssättning i år 6 sammanfattas markeringarna, och resulterar då i ett betyg för hela ämnet.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Kunskapskrav i svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Du behöver öva mer för att få flyt i läsning av text och förvärva fungerande lässtrategier
Du kan läsa enkel skönlitteratur och sakprosatexter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Du har ännu inte visat grundläggande läsförståelse. Återberättar inte en text i kronologisk ordning.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva
Du har ännu inte visat att du kan skriva olika slags texter med fungerande struktur samt viss språklig variation. Inte heller visar du att du kan grundläggande regler för stavning eller hur man använder skiljetecken
Du kan, till viss del, skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
Du har ännu inte skrivit några berättande texter med inledning, handling och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, utan inledning och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och inledning, handling och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och tydlig inledning,välutvecklad handling och tydlig avsluttning.
Skriva
Du har ännu inte visat att du kan välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och då föra enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan till viss de, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan, mycket väl, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Texthantering
Du har ännu inte visat att du kan omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan eleven ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett mycket väl fungerande sätt.
Tala
Du har ännu inte visat att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Tala
förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne- håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkliga varianter
Du har ännu inte visat att du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, eller föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan ej heller samt givit exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt till viss del ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoriutvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: