Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i Svenska

Skapad 2017-12-08 11:02 i Sandarne skola Söderhamn
Kunskapskrav i svenska - indelade i moment
Grundskola 4 – 6 Svenska

Lgr 11:s kunskapskrav - oförändrade utöver det att de är uppdelade i moment, med värdeorden sist i meningarna.

Läsa

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar
med flyt
med gott flyt
med mycket gott flyt
(forts) Eleven kan använda lässtrategier
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett ändamålsenligt sätt,
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla, kronologiska
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss koppling till sammanhanget
relativt god koppling till sammanhanget
god koppling till sammanhanget
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap olika verk som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) samt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt

Skriva

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan skriva olika slags texter
med begripligt innehåll
med relativt tydligt innehåll
med tydligt innehåll
(forts) och där strukturen är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
(forts) samt beskriva med
viss språklig variation
förhållandevis god språklig variation
god språklig variation
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
med viss säkerhet
med relativt god säkerhet
med god säkerhet
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) samt har handling som är
enkel
utvecklad
välutvecklad
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Urvalet är
avgränsat
avgränsat
avgränsat
(forts) och för då resonemang om informationens användbarhet som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och egna formuleringar som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

Samtala

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet
till viss del
relativt väl
väl
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning
relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
(forts) och anpassning till syfte och mottagare. Anpassningen är
viss
relativt god
god
Eleven kan
ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: