Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA år 8

Skapad 2018-01-18 10:13 i Iggesunds skola Hudiksvall
Här är en matris som beskriver de kunskaper du visar i området algebra.
Grundskola 8 Matematik

Här är en matris som beskriver de kunskaper du visar i området algebra.

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag kan uppfatta ett enkelt mönster eller talföljd och visar det genom att fortsätta mönstret eller talföljden korrekt.
Jag kan uppfatta mönster eller talföljd och visar det genom att fortsätta mönstret eller talföljden korrekt, samt påbörja ett försök till formel för figuren n.
Jag kan uppfatta mönster eller talföljd och visar det genom att fortsätta mönstret eller talföljden korrekt, samt formulera en korrekt formel för figuren n.
Jag visar att jag kan formulera ett uttryck eller en ekvation utifrån ett enkelt problem. T.ex. formulera uttryck för ålder där någon är 2 år äldre än personen x, hälften så gammal som x osv.
Jag visar att jag kan formulera ett uttryck eller en ekvation utifrån olika problem och då också använda parenteser.
Jag visar att jag med säkerhet kan formulera uttryck eller ekvationer. Jag kan lösa problem med effektiva metoder - t.ex. systematisk prövning eller med ekvation.
I problemlösning i grupp är jag till viss del aktiv och kommer med några förslag till lösning.
I problemlösning i grupp är jag aktiv, lyssnar på mina kamrater och kommer med egna förslag till lösning.
I problemlösninig i grupp är jag mycket aktiv, lyssnar på mina kamrater, vidareutvecklar mina och mina kamraters förslag till lösning.

BEGREPP

E
C
A
Jag kan på ett enkelt sätt -muntligt eller skriftligt - beskriva skillnad mellan ett uttryck och en formel
Jag kan beskriva och förstå skillnad mellan ett uttryck och en formel. Jag kan teckna uttryck för omkrets eller area på geometriska figurer.
Jag visar att jag har mycket goda kunskaper om begreppen uttryck och formel genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Jag vet att 2a betyder 2 gånger a och visar det genom att lösa uppgifter korrekt muntligt eller skriftligt. Jag visar också att jag vet vilket av uttrycken 2a eller 2+a som är störst beror på värdet av a och visar det genom att förklara skriftligt eller muntligt.
Jag kan i viss utsträckning skilja på en bokstavs olika betydelser - dvs att den ibland beskriver ett bestämt värde, ibland kan ha olika värden.
Jag kan med säkerhet skilja på en bokstavs olika betydelser - dvs att den ibland beskriver ett bestämt värde, ibland kan ha olika värden och ibland kan ha andra betydelser t.ex. förkortning för prefix
Jag kan enkelt, muntligt förklara skillnaden mellan variabler och konstanter - dvs att en kontant har ett fixt värde och att en variabel kan anta olika värden.
Jag kan förklara skillnaden mellan variabler och konstanter och använder mig av begreppen i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om variabler och konstanter och visar det genom att använda begreppen i nya sammanhang på väl fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår skillnaden mellan likhet (=), ungefär lika med (≈), inte lika med (≠) och olika typer av olikheter (>,<,≥,≤)
Jag visar att jag förstår skillnaden mellan likhet (=), ungefär lika med (≈), inte lika med (≠) och olika typer av olikheter (>,<,≥,≤). Jag använder symbolerna i mitt skriftliga resonemang.
Jag visar att jag har mycket goda kunskaper om skillnaden mellan likhet (=), ungefär lika med (≈), inte lika med (≠) och olika typer av olikheter (>,<,≥,≤). Jag visar det genom att använda symboler och begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

METOD

E
C
A
Jag visar att jag kan förenkla några olika algebraiska uttryck godtagbart.
Jag visar att jag kan förenkla algebraiska uttryck med olika svårighetsgrader - t.ex. med minus eller gånger framför parentes.
Jag visar att jag med säkerhet kan förenkla uttryck med högre svårighetsgrader - t.ex. förenklingar i flera steg.
Jag visar att jag kan lösa enkla ekvationer - t.ex med obekant tal på endast en sida om likhetstecknet.
Jag visar att jag kan lösa ekvationer - t.ex. med obekanta tal på båda sidor om likhetstecknet.
Jag visar att jag kan lösa ekvationer med svårighetsgrad i flera steg, t.ex. parenteser, obekant på båda sidor om likhetstecknet m.m.
Jag visar att jag kan använda någon lämplig metod för att fortsätta en talföljd.
Jag visar att jag kan tolka, avbilda, fortsätta och konstruera egna mönster i talföljder och geometriska mönster.
Jag visar att jag kan välja ändamålsenliga och effektiva metoder för att bestämma uttryck för figuren n i mönster eller talföljd.

RESONEMANG

E
C
A
Jag ställer och besvarar i viss grad frågor om algebra, mönster och ekvationer.
Jag följer, framför och bemöter matematiska resonemang om variabler, uttryck, formler och ekvationer. Jag är ganska aktiv i muntliga resonemang i helklass eller grupp.
Jag för välutvecklade resonemang kring hur begreppen variabler, uttryck, formler och ekvationer relaterar till varandra. I muntliga resonemang i helklass eller grupp är jag mycket aktiv.
Jag kan med ord förklara hur jag kan beräkna en figurs mönster om jag vet figurens nummer
Jag kan med ord förklara hur jag kan beräkna en figurs mönster om jag vet figurens nummer. Jag kan dessutom studera lösningar i exempel och beskriva hur någon annan har tänkt.
Jag kan avgöra om ekvationer har en lösning, saknar lösning eller har flera lösningar.

KOMMUNIKATION

E
C
A
Jag beskriver på något sätt - med ord eller bild - hur ett mönster fortsätter.
Jag beskriver på ett tydligt sätt med ord eller bild hur ett mönster fortsätter och kan med viss säkerhet även förklara det algebraiskt.
Jag beskriver tydligt och effektivt med ord, bild och algebraiska uttryck hur ett mönster fortsätter och hur figuren n ser ut.
Jag redovisar mina tankar som har med mönster, algebra och ekvationer att göra, på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag gör det genom att använda t.ex. tabeller, ord eller matematiska symboler. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar mina tankar som har med mönster, algebra och ekvationer att göra, på ett i ändamålsenligt sätt. Jag gör det genom att använda t.ex. tabeller, ord eller matematiska symboler.
Jag redovisar mina tankar som har med mönster, algebra och ekvationer att göra, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Jag gör det genom att använda t.ex. tabeller, ord eller matematiska symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: