Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

hästkunskap2

Skapad 2018-01-24 10:17 i Campus Futura Gy Tanum
hästkunskap2
Gymnasieskola

hästkunskap2

Nivå 1
Betyget A Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade och nyanserade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning. Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag hästar i olika åldrar och utvecklingsstadier. Med utgångspunkt i hästarnas näringsbehov upprättar eleven med säkerhet en välgrundad och utförlig foderstat. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå 2
Betyget C Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven utförligt för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas. Eleven redogör utförligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning. Eleven gör välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. I arbetet hanterar eleven med gott handlag hästar i olika åldrar och utvecklingsstadier. Med utgångspunkt i hästarnas näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en välgrundad foderstat. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå 3
Betyget E Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer enkla slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven översiktligt för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas. Eleven redogör översiktligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning. Eleven gör enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare stall och utrustning. I arbetet hanterar eleven med visst handlag hästar i olika åldrar och utvecklingsstadier. Med utgångspunkt i hästarnas näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en enkel foderstat. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven i samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 1
Biologisk grund Skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder. Hästsjukdomar, sjukdomstillstånd och dopning samt profylax och rehabilitering. Fortplantningsorganen hos hingst och sto. Brunstcykeln hos sto, betäckning, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer i samband med detta. Avelsvärde, arvbarhet och nedärvning. Signalement och färg samt förekomst och placering av tecken och virvlar. Exteriör, kroppsbyggnad, hållbarhet och prestation. Exteriörbedömning och avelsvärdering.
Arbetsuppgifter Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner. Iordningställande av hästar för transport och lastning. Åtgärdande av tappsko: avtagning av skon, raspning av hoven och påslagning av skon. Vård av hästar vid sjukdomstillstånd, till exempel sjukbandagering och sårvård. Hantering av hästar vid visitering, sjukdom och besiktning. Hantering av hästar i olika åldrar. Tolkning och bedömning av olika reaktioner utifrån hästars naturliga beteende och individuella förutsättningar. Beräkning av foderåtgång samt upprättande av foderstat och ekonomisk plan för foderinköp.
Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel. Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: