Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier för SYV

Skapad 2018-01-25 09:33 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Medarbetarsamtal

Lönekriterier

Yrkesskicklighet

SYV:s förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sitt arbete samt bemötande av elever och vårdnadshavare enligt skolans värdegrund.
Uppfyller ställda krav
Uppfyller väl ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Förhållningsätt till elever
förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen samt bemötande av elever och vårdnadshavare enligt skolans värdegrund.
Skapar trygghet på ett engagerat och målmedvetet sätt. Är tillgänglig och visar stor lyhördhet och respekt för elever. Har förmåga att hjälpa elever att stärka sin självbild genom att alla i gruppen blir sedda, känner trygghet och utvecklas mot målen.
Sprider kunskap om framgångsrika förhållningssätt gentemot elever aktivt i arbetslag/ skola/ kommunövergripande.
Pedagogisk kompetens
Utvärderar tillsammans sitt arbete. Reflekterar och provar olika arbetsformer och arbetssätt för att försöka hitta den väg som passar varje elev bäst. Identifierar och möter individer och grupper utifrån deras kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Upprättar sitt arbete på ett begripligt sätt för elever och vårdnadshavare. Arbetar aktivt för att främja motivationen bland elever. Väcker elevernas nyfikenhet och stimulerar dem vidare. Använder IKT i sitt arbete. Försöker använda formativa arbetssätt i så stor utsträckning som möjligt. Skapar tydliga strukturer och en god arbetsmiljö för elever.
Analyserar och utvecklar arbetsformer medvetet, själv och tillsammans med eleverna. Har mycket god förmåga att möta och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Använder analys och reflektion av arbetet. Lyckas öka och upprätthålla elevers motivation. Upprätthåller och utvecklar elevernas nyfikenhet . Tillvaratar möjligheterna med IKT i sitt arbete för variation och kommunikation. Använder formativa arbetssätt på ett naturligt och regelbundet vis.
Utvecklar och förnyar kontinuerligt arbetet i klassrummet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Ämneskunskaper
Har tillräckliga ämneskunskaper och har förmåga att använda dem i sitt sammanhang samt delar med sig av dessa till elever. Har mål för sitt arbete med kopplingar till läroplan.
Har goda ämneskunskaper och delar med sig av dessa till elever på olika sätt. Håller sig uppdaterad inom ämnesområdet. Har tydliga mål för sitt arbete med tydliga kopplingar till läroplan.
Har fördjupade ämneskunskaper och har stor förmåga att dela med sig av dessa till elever så att de blir engagerade. Använder sig av de senaste rönen inom ämnesområdet. Väcker intresse bland kollegorna för att använda ny kunskap.
Kontakter med vårdnadshavare
För en dialog med vårdnadshavare som ger dem insyn i och inflytande över verksamheten. Har ett professionellt bemötande. Har en regelbunden kontakt med hemmet. Har en digital dokumentation som är tillgänglig för vårdnadshavare.
Har ett professionellt bemötande. Har en regelbunden kontakt med hemmet.
Sprider aktivt och systematiskt framgångsfaktorer i verksamheten.
Värdegrund
Bemöter elever med värme, respekt och integritet samt ingriper då någon individ utsätts för skada, kränkning och/eller trakasserier.
Driver aktivt skolans värdegrundsarbete.
Driver och initierar skolans värdegrundsarbete.

Bidrar till verksamhetsutvecklingen och den egna yrkesutvecklingen

SYV:s förmåga att ta ansvar för sin egen yrkesutveckling genom att tillägna sig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling.
Uppfyller ställda krav
Uppfyller väl ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Kompetensutveckling
Tillvaratar möjligheterna till kompetensutveckling. Är väl medveten om sina egna styrkor och svagheter och är beredd att utvecklas. Medverkar aktivt i kollegialt lärande i olika former.
Söker på egen hand och tillgodogör sig kompetensutveckling som gynnar hela verksamheten. Söker, använder och sprider ny kunskap medvetet till kollegor för att tillsammans nå goda resultat i verksamheten.
Initierar och driver kompetensutveckling som kommer hela verksamheten till godo.
Initiativförmåga
Deltar aktivt i förändringsarbete inom verksamheten.
Är självständig i sitt sätt att agera genom att t.ex. uppmärksamma olika utvecklingsområden. Bidrar till verksamhetsutvecklingen.
Visar stor initiativförmåga samt driver tillsammans med arbetskamrater en aktiv utveckling av verksamheten.

Resultatinriktad

SYV:s förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra. Förmåga att bedöma vad som är bäst för arbetet.
Uppfyller ställda krav
Uppfyller väl ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Mål och styrdokument
Utgår i sitt arbete från de styrdokument som finns och bygger praktiken på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet.
Deltar aktivt och kontinuerligt i att omsätta centrala mål och styrdokument samt utveckla dem på lokal nivå. Tar aktiv del av forskning och andras utvecklingsarbete.
Sprider sina egna och enhetens idéer och resultat.
Ansvarstagande
Tar eget ansvar. Har gott omdöme och god prioriteringsförmåga beträffande det egna arbetet. Fullföljer alltid av egen kraft åtagna uppgifter. Verkar för att fattade beslut genomförs.
Tar stort aktivt ansvar för kvalitet och utveckling i det egna arbetslaget och den egna enheten.
Engagerar andra i att ta ökat ansvar.

Samarbete

SYV:s förmåga att vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas som rättvis av eleverna. Förmågan att ha ett nära samarbete med kollegor och verka för en samarbetande kultur, delta i skolans kontakter med samhället i övrigt och delta i skolutvecklingen av den skolenhet där SYV är anställd. Respekt för såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten samt förmåga att förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.
Uppfyller ställda krav
Uppfyller väl ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Lagarbete/Arbetsklimat
Deltar aktivt i lagarbetet, samarbetar med andra och bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat. Får andra att reflektera över och ta ansvar för sin och den gemensamma arbetssituationen. Uppmuntrar andra och ger stöd när behov finns. Uppfattas på arbetsplatsen som en god samarbetspartner. Är en god ambassadör för enheten och verksamheten.
Lyfter fram och tillvaratar andras idéer, synpunkter, initiativ och förmågor. Utgår från arbetsplatsens totala resurser och kompetenser vid omprioriteringar för verksamhetens bästa. Har god förmåga att se kollegor och vara ett stöd för de som behöver. Ger beröm och visar uppskattning på ett ärligt sätt. Är lyhörd för andras åsikter och vågar stå för sina egna. Lyfter frågor i rätt forum.
Sprider en positiv stämning på skolan och i arbetslaget så att kollegorna aktivt stödjer och uppmuntrar varandra. Vågar ta upp kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: