Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik stadiematris 2 åk 7-9 Fässberg

Skapad 2018-02-01 14:19 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Fysik

De förmågor som bedömts är markerade i matrisen. Övriga förmågor har inte behandlats i undervisningen ännu.

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
>
Uppvisar grundläggande förmågor
>
Uppvisar goda förmågor
>
Uppvisar mycket goda förmågor
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Ställningstaganden och konsekvenser
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Frågor, åsikter och argument i diskussioner
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Söka information, källornas trovärdighet och relevans
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Använda information
Kan använda information på ett i huvudsak fungerade sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett relativt väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Genomförande och planeringar
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Utrustning
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Slutsats
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god till fysikaliska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god till fysikaliska modeller och teorier.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Rimlighet
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Förbättringar
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör välutvecklade dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Använda begrepp för att beskriva och förklara sammanhang
Har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Resonemang om fysikaliska samband i vardagslivet och samhället
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Fysikaliska modeller kring partiklar och strålning
Använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Resonera om samband kring människa, teknik, energi, naturresurser och hållbar utveckling
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Naturvetenskapliga upptäckter
Kan ge exempel på och beskriva några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: