Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAB - Lågaffektivt bemötande, LMH resursenheter

Skapad 2018-02-09 15:29 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola F

Förebygga utmanade beteende

Grundnivå
Vad som ska utföras och vad som förväntas av medarbetaren
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Mentor/elevsamtal
Det systematiskta genomförandet
Medarbetaren genomför veckovisa samtal med elev/elever.
Medarbetaren genomför veckovisa samtal med elever av god kvalitet utifrån förutbestämd problemformulering.
Medarbetaren ansvarar för att de problem som tas upp är relevanta på lång sikt, uppdaterar dessa när så är nödvändigt och håller en röd tråd från samtal till samtal.
Medarbetaren stöttar kollegor i det systematiska arbetet med elevsamtal på ett sätt som bidrar till elevens långsiktiga utveckling.
Mentor/elevsamtal
Metod
Samtalen ska genomföras utifrån en planB-struktur; Empatisteg, definiera problemet, inbjudan till lösning
Använder också plan-b-struktur i icke planerade samtal. Söker stöd från kollegor och psykolog för att komma vidare.
Arbetar aktivt enligt plan-b-modellen även i mer komplicerade elevärenden.
Medarbetaren inspirerar med sitt eget arbete kollegor att utveckla sin förmåga att genomföra PlanB-samtal med elevsamtal.
Teoretisk kunskap
Eget kunnande och tillämpning av begreppen
Känner till den gemensamma teoretiska plattformen för LMH och dess begrepp; ”barn gör rätt om de kan”, affektsmitteprincipen, ansvarsprincipen, kontrollprincipen och stress och sårbarhetsprincipen.
Medarbetaren använder begreppen/barnanpassade begrepp och den människosyn som verksamheten står för, i kommunikation med kollegor och elever.
Medarbetaren reflekterar själv aktivt kring begreppen, och initierar diskussioner i arbetslag som kopplar ihop lågaffektiv teori med skolans verksamhet.
Driver diskussioner i arbetslaget även i svåra situationer, och ansvarar för att diskussioner kommer på rätt köl igen (i linje med verksamhetens policy)
Teoretisk kunskap
Tillämpning av begreppen i verksamheten
Medarbetaren kan förklara begreppen
Medarbetaren deltar i diskussioner med arbetslaget om hur begreppen kan omsättas i verksamheten.
Synliggör/noterar när verksamheten/personal inte förhåller sig till, pratar om, diskuterar efter begreppen.
Hjälper andra medarbetare att utveckla sin kunskap kring begreppen.
Dokumentation
Ta del av och använda de dokument som avses är; Stresskartläggningar och handlingsplan, ÅP, extraanpassningar, ALSUP och affektutbrottsanalys, beteendeanalys.
Ta del av och använda den dokumentation som finns runt nya och befintliga elever, med syfte att skapa en struktur för att kunna möta elevens behov.
Förmedlar relevant info ur dokumentation till kollegor i arbetslaget. Använder information som finns om eleven i samtal och reflektion runt eleven själv och i arbetslaget
Initierar diskussioner och analyser i arbetslaget kring situationer med eleven utifrån befintlig dokumentation.
Driver diskussioner och kommer med förslag kring hur LMH´s dokumentation kan utvecklas.
Dokumentation
Skriva och uppdatera de dokument som avses; Stresskartläggningar och handlingsplan, ÅP, extraanpassningar, ALSUP och affektutbrottsanalys, beteendeanalys.
Skriva och uppdatera dokumentation för den/de elever du är ansvarig för
Uppdaterar kontinuerligt dokumentation för de elever man ansvarar för.
Förmedlar till ansvarig om en elevs dokumentation behöver uppdateras.
Stöttar kollegor i hur man använder enhetens dokument.
Dokumentation
Diskussion och arbete med dokumentation. De dokument som avses är; Stresskartläggningar och handlingsplan, ÅP, extraanpassningar, ALSUP och affektutbrottsanalys, beteendeanalys.
Delta i diskussioner kring elevers dokumentation
Delta aktivt i diskussioner kring elevens dokumentation och förmedla observationer till ansvarig för eleven inför skapande, uppföljning och utvärdering av dokumentation kring alla enhetens elever
Hjälper hemskolans personal att börja använda enhetens dokument.
Kravanpassning
Kravanpassningar och utveckling av verksamheten
Genomför anpassningar som arbetslaget kommit fram till. Är delaktig i kontinuerliga förändringar och förbättringar för de elever du är ansvarig för samt för verksamhetsgemensamma problem/situationer.
Ansvarar för att arbetslaget gör anpassningar för den egna mentorseleven. Deltar aktivt i diskussioner för och genomför kontinuerliga förändringar och förbättringar för enhetens elever utifrån elevernas behov
Initierar systematiska kravanpassningar för hela elevgruppen.
Medarbetaren driver arbetet med systematiska kravanpassningar för hela elevgruppen.

Hantera

Grundnivå
Vad som ska utföras och vad som förväntas av medarbetaren
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Bemötande
Reflektivt arbetssätt
Kunskaper om lågaffektivt bemötande i svåra och konfliktfyllda situationer.
Medarbetaren reflekterar över sitt eget agerande och dess konsekvenser utifrån ett lågaffektivt perspektiv och söker stöd när man har svårt att hitta ett fungerande bemötande.
Initierar och genomför anpassningar av sitt eget förhållningssätt.
Driver arbetet med hur arbetslaget/enheten kan utveckla det systematiska, lågaffektiva arbetet.
Bemötande
Hanterande i verksamheten
Lågaffektivt bemötande i vardagen för att behålla lugnet hos personal, elever och vårdnadshavare. Kravanpassa i stunden genom att vänta in eleven, motiverande handlingar, val av olika alternativ, få göra färdigt, vi-handlingar etc
Medarbetaren deltar i diskussioner i arbetslaget om verksamhetens lågaffektiva arbete i praktiken och är öppen för och anpassar sitt eget förhållningssätt när kollegor framför detta.
Förmedlar på ett professionellt sätt synpunkter på hur kollegor och arbetslag kan utveckla sitt förhållningssätt.
Hjälper kollegor att utveckla sitt förhållningssätt.
Hantera elever i affekt
Hjälpa eleven att återfå självkontroll genom att använda sig av bla affektsmitta (kroppsspråk), avledningar och att hjälpa eleven med egna strategier.
Använder sig av goda färdigheter för att hjälpa eleven att återfå självkontroll.
Använder sig av mycket goda färdigheter för att hjälpa eleven att återfå självkontroll och kan vara en modell för andra. Förmedlar på ett professionellt sätt synpunkter på hur kollegor och arbetslag kan utveckla sitt bemötande av elever i affekt.
Hjälper kollegor att förstå sitt eget agerande och stöttar dem att utveckla färdigheter att hantera elever i affekt.
Hantera elever i affekt
Deltar aktivt i diskussioner och reflekterar kring hur ens eget och andras bemötande påverkat en elev i stark affekt.
Initierar diskussioner och reflektioner i arbetslaget efter situationer när elev varit i affekt.
Driver arbetet med hur arbetslaget/enheten kan utveckla det systematiska, lågaffektiva arbetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: