Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3 inkl programmering

Skapad 2018-03-04 19:04 i Hästhagenskolan Lerum
Matematik åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

I matematik skall du utveckla din förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

  • föra och följa matematiska resonemang

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Talområde 0-10
Du kan läsa, skriva och storleksordna talen.
Du kan koppla tal till antal.
Du kan läsa av och placera talen på tallinje.
Du kan ordningstalen.
Du har förståelse för och kan dela upp talen i "talfamiljer" t ex 5 är 0 och 5, 1 och 4, 2 och 3, 3 och 2, 4 och 1 samt 5 och 0.
Du kan ramsräkna framlänges och baklänges.
Talområde 0-20
Du kan läsa, skriva och storleksordna talen.
Du kan koppla tal till antal.
Du kan läsa av och placera talen på tallinje.
Du kan ordningstalen.
Du har förståelse för siffrornas plastsvärde d v s ental och tiotal.
Du kan ramsräkna framlänges och baklänges.
Talområde 0-200
Du kan läsa, skriva och storleksordna talen 0-100.
Du kan ramsräkna framlänges och baklänges d v s 0-100 samt 100-0.
Du kan läsa av och placera talen på tallinje 0-200.
Du har förståelse för siffrornas platsvärde, ental, tiotal och hundratal 0-200.
Du kan hoppa 2, 5 och 10-hopp.
Talområdet 0-1000
Du kan läsa, skriva och storleksordna talen 0-1000.
Du kan läsa av och placera talen på tallinjen 0-1000.
Du kan ramsräkna 0-1000 både framlänges och baklänges.
Du har förståelse för siffrornas platsvärde, ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du har förståelse för symboler för tal i olika kulturer genom historien.
Addition och subtraktion
Du kan lilla additionstabellen inom talområdet 0-10.
Du kan stora additionstabellen i talområdet 0-20.
Du kan använda dig av lilla additionstabellen i högre talområden och du kan se sambanden t ex 3+5=8, 23+5=28, 30+50=80.
Du kan lilla subtraktionstabellen inom talområdet 0-10.
Du kan stora subtraktionstabellen i talområdet 0-20.
Du kan använda dig av stora subtraktionstabellen i högre talområden och du kan se sambanden t ex 13-5=8, 43-5=38, 130-50=80
Multiplikation och division
Du kan multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
Du kan divisionstabellerna 2, 5 och 10.
Du kan alla multiplikationstabellerna upp till 10x10.
Du kan alla divisionstabellerna upp till 100/10.
Räknestrategier addition
Du kan använda dig av talsortsräkning utan tiotalsövergång t ex 23+14=20+10+3+4=30+7=37 eller 23+14=23+10+4=33+4=37
Du kan använda dig av "flytta tal" t ex 39+14=40+13=53
Du kan använda dig av uppställning utan minnessiffra.
Du kan använda dig av överslagsräkning.
Du kan göra en rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Du kan använda dig av talsortsräkning vid tiotalsövergång t ex 47+25=40+20+7+5=60+12=72 eller 47+25=47+20+5=67+5=72
Du kan använda dig av uppställning med minnessiffra.
Räknestrategier subtraktion
Du kan använda dig av talsortsräkning utan tiotalsövergång t ex 37-12=37-10-2=27-2=25
Du kan använda dig av uppställning utan växling.
Du kan använda dig av överslagsräkning.
Du kan göra en rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Du kan använda dig av talsortsräkning vid tiotalsövergång t ex 63-27=63-20-7=43-7=36
Du kan använda dig av uppställning med växling.
Bråk
Du har förståelse för del av helhet t ex en halv, en fjärdedel.
Du har förståelse för del av antal t ex 2 apelsiner är hälften av 4 apelsiner, 1 apelsin är en fjärdedel av 4 apelsiner.
Du har förståelse för del av helhet och del av antal vid 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5.
Du kan använda dig av enkla tal i bråkform i vardagliga situationer.
Begrepp
Du har förståelse för och kan beskriva udda och jämna tal.
Du vet att räknesättet addition kan användas vid ökning och sammanslagning.
Du vet att räknesättet subtraktion kan användas vid ta bort, minskning och skillnad.
Du har förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion.
Du har förståelse för att division kan användas både som delnings- och innehållsdivision.
Du har förståelse för och kan använda begreppen dubbelt och hälften.
Du har förståelse för att multiplikation är upprepad addition.
Du har förståelse sambandet mellan multiplikation och division.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Likheter och mönster
Du kan upptäcka, fortsätta på och skapa egna mönster av olika former och färger.
Du har förståelse för likhetstecknets betydelse.
Du har förståelse för matematiska likheter t ex 4+3=10-3
Du kan upptäcka och fortsätta på talföljder t ex 1,3,5... 3,6,9... 16,14,12...
Du kan räkna enkla ekvationer t ex 6+X=8
Programmering analog
Du kan muntligen konstruera tydliga stegvisa instruktioner.
Du kan muntligen beskriva stegvisa instruktioner.
Du kan följa muntliga tydliga stegvisa instruktioner.
Du kan använda symboler för att konstruera stegvisa instruktioner.
Du kan följa symboler som visar på stegvisa instruktioner.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Tvådimensionella former
Du kan namnge former såsom månghörning, rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Du kan beskriva och jämföra tvådimensionella former och använda dig av hörn och sida.
Du kan avbilda månghörningar på olika sätt.
Tredimensionella former
Du kan namnge former t ex rätblock, kub, klot, kon och cylinder.
Du kan beskriva och jämföra tredimensionella former och använda dig av begreppen hörn, kant och sida (sidyta).
Du kan konstruera tredimensionella former.
Symmetri
Du förstår begreppet symmetri.
Du kan rita ut en symmetrilinje.
Du kan skapa en symmetrisk bild.
Längd
Du förstår mätningens princip.
Du har förståelse för och kan mäta med enheterna mm, cm och m.
Du kan räkna med och omvandla längdenheterna mm, cm, dm och m.
Du har förståelse för och kan använda dig av enheterna km och mil.
Du har förståelse för äldre längdenheter.
Du kan uppskatta och jämföra längder.
Du kan räkna med och omvandla längdenheterna km och mil.
Omkrets och area
Du kan mäta omkrets.
Du kan mäta area med hjälp av olika areaenheter.
Skala
Du har förståelse för vad skala innebär.
Du kan använda dig av skala vid enkel förstoring.
Du kan använda dig av skala vid enkel förminskning.
Volym
Du kan uppskatta och jämföra olika volymer.
Du kan mäta volym med enheterna dl och l.
Du kan mäta volym med enheterna ml och cl.
Du har förståelse för äldre volymenheter.
Du kan räkna med och omvandla volymenheterna dl och l.
Du kan räkna med och omvandla volymenheterna ml och cl.
Massa
Du kan uppskatta och jämföra olika massor.
Du kan mäta massa med enheterna g, hg och kg.
Du kan räkna med och omvandla massaenheter.
Du har förståelse för äldre massaenheter.
TId klockan
Du har förståelse för urtavlans delar och funktion.
Du kan de analoga klockslagen för hel och halv timma samt kvart i och kvart över.
Du kan hela analoga klockan.
Du har förståelse för digitala klockan och kan avläsa digital tid.
Du kan räkna med analog tid.
Du kan räkna med digital tid.
Tid året
Du kan veckans dagar.
Du kan årets månader.
Du kan skriva datum t ex 1 februari 2018, 1/2 2018 och 20180201
Du kan räkna med årtal.
Begrepp
Du förstår och kan använda dig av lägesord t ex över, under, bredvid, på mm.
Du förstår och kan använda dig av jämförelseord t ex större, mindre, högre, lägre mm.
Du kan höger och vänster.
Du har förståelse för och kan använda dig av begreppen punkt, linje och sträcka.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Tabeller och diagram
Du kan läsa av och fylla i tabeller.
Du kan läsa av och fylla i ett stapeldiagram.
Du kan läsa av cirkeldiagram och linjediagram.
Utifrån tabeller och diagram kan du beskriva resultat från enkla undersökningar.
Utifrån tabeller och diagram kan du beskriva, jämföra och förklara resultat från enkla undersökningar.
Du kan skapa egna tabeller och stapeldiagram.
Slumpmässiga händelser
Du visar förståelse för slumpmässiga händelser i spel och experiment.
Du har förståelse kring uttrycken chans och risk i t ex spel och lekar.

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Dubbelt och hälften
Du har förståelse för begreppet dubbelt.
Du har förståelse för begreppet hälften.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Lösa problem
Du använder dig av konkret material för att lösa problem.
Du använder dig av bildspråk för att lösa enkla problem.
Du använder dig av symbolspråk för att lösa enkla problem.
Du kan välja och använda strategi utifrån problemets karaktär.
Du kan skapa egna matematiska problem och du kan presentera lösningar.
Du kan använda olika strategier för att lösa problem t ex tabeller.
Beskriva tillvägagångssätt
Du kan visa lösningar med hjälp av konkret material.
Du kan visa lösningar med hjälp av bildspråk.
Du kan visa lösningar med hjälp av symbolspråk.
Du kan anpassa uttryckssätt efter problemets karaktär.
Du kan ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: