Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav SFI D

Skapad 2018-03-07 15:11 i Campus Futura SFI Tanum
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Hörförståelse

Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
E
D
C
B
A
Sammanfatta och kommentera
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Betyget D innebär att kunskaps-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Betyget B innebär att kunskaps-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.
Förstå och följa instruktioner
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Läsförståelse

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
E
D
C
B
A
Sammanfatta och kommentera
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Betyget D innebär att kunskaps-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Betyget B innebär att kunskaps-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.
Förstå och använda information
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för enkla resonemang om informationen.
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för utvecklade resonemang om informationen.
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för välutvecklade resonemang om informationen.
Förstå och följa instruktioner
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Strategier för att förstå läsningen
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Muntlig interaktion

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
E
D
C
B
A
Delaktighet i samtal
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Betyget D innebär att kunskaps-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med utvecklade argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Betyget B innebär att kunskaps-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med välutvecklade argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Strategier för att lösa samtalsproblem
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier som löser problem i interaktionen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier som löser problem i interaktionen.

Muntlig produktion

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
E
D
C
B
A
Berätta och beskriva
Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Betyget D innebär att kunskaps-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Betyget B innebär att kunskaps-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Flyt och variation
Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation.
Eleven uttrycker sig med relativt gott flyt och sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation.
Eleven uttrycker sig med gott flyt och väl sammanhängande samt visar god språklig variation.
Strategier för att bli förstådd
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Skriftlig färdighet

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
E
D
C
B
A
Flyt
Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskaps-kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven skriver med relativt gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskaps-kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven skriver med gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Struktur, meningsbyggnad och ordförråd
Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven skapar fungerande struktur i sina texter och visar förhållandevis god variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven skapar väl fungerande struktur i sina texter och visar god variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Grammatik
Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven använder med god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Användning av anteckningar
Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Eleven för och sammanställer på ett fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Eleven för och sammanställer på ett väl fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Strategier för skrivandet
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för skrivande.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för skrivande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: