Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anettes Matris Svenska 1

Skapad 2018-03-08 15:20 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Övergripande
Gymnasieskola 1 Svenska

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

•Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
•Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
•Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
•Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
•Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
•Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
•Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
•Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
•Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Muntlig förmåga

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har deltagit i muntlig framställningen. Ännu ej uppnått kunskapskraven.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har deltagit i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Eleven har deltagit men ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Eleven har använt presentationstekniskt hjälpmedel. Ännu ej uppnått kunskapskraven
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har skrivit argumenterande text Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit andra typer av texter Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och referat. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och källkritik. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt.

Skönlitterära texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har deltagit i läsning av skönlitterära verk och annat berättande. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och diskuterat teman och motiv. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och reflekterat över texternas innehåll. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Språkhistoria, språksociologi språkliga variationer.

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med språksociologi. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med språksociologi. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med språksociologi. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation
Ny aspekt
Ny aspekt

Ny rubrik

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: