Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter

Skapad 2018-03-08 16:22 i Vikaskolan Falun
Nya språket lyfter A-F, för årskurs 1-6 på Vikaskolan.
Grundskola 1 – 6
A
1
2
3
4
5
Läsa
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord.
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva till bilder.
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.

B
1
2
3
4
Läsa
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få flyt när jag själv läser.
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.

C
1
2
3
4
Läsa
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.

D
1
2
3
Läsa
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel för skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.

E
1
2
3
Läsa
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av texter.
Skriva
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.

F
1
2
3
Läsa
Eleven använder kunskap o ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av lässtrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva
Eleven behärskar användningen av de vanligaste reglerna vid stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: