👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar på individnivå - Generella förmågor

Skapad 2018-04-16 12:30 i Håsta skola Hudiksvall
Extra anpassningar på individnivå - Generella förmågor
Grundskola F – 6

Extra anpassningar på individnivå - Generella förmågor

Generella förmågor - Extra anpassningar för elev

Lärare: Termin: Elev: Klass:
1. Kunna ta in och använda information
- Stöd att hålla fokus/kontrollera impulser vid genomgång/högläsning ex. stressboll/rita - Ge individuella förklaringar/instruktioner - Ge färre antal instruktioner eller ge instruktioner steg för steg - Använd bildstöd eller tecken som stöd - Lektionsantekckningar ex ge anteckningar i förväg, ge anteckningar från tavla, låt eleven fotografera av tavlan etc. - Låta eleven berätta/repetera vad/hur den ska göra - Egna läromedel med möjlighet att anteckna i/dubbel uppsättning läromedel (skola & hem) - Ge stöd att utveckla förkunskaper inom ämnet - Övrigt
2. Kunna planera, organisera och genomföra arbetet
- Ge begränsat antal uppgifter - Ge tydliga uppgifter (tydlig början och slut ex bocka av) - Ge varierande uppgifter anpassat till olika lärstilar - Ge extra tid så att eleven hinner klart och får lyckas - Ge tydlig uppgift/roll vid grupparbete - Använd visuella strukturstöd ex. minneslapp, struktur-stödrutor, konkret schema, mindmap - Erbjuda strategier för att kunna fokusera lättare: musik i hörlurar, arbeta i tyst rum, korta pauser under lektion etc. - Ge extra/regelbunden återkoppling av vuxen under lektion så att arbetet går framåt - Förbered eleven inför övergångar/avslut - Ge tids- och planerings hjälpmedel, ex tidsappar, Time-Timer, timglas, kalender/veckoplanering etc - Övrigt
3. Kunna fråga, samtala, resonera och dra slutsatser
- Öva samtalsteknik i ett mindre sammanhang - t ex pararbete - Ge strategier för att hantera impulsivitet i samtalssituationer (t ex tecken som stöd, bilder) - Använda visuella strukturstöd - Tydliggöra händelseförlopp via sociala berättelser och seriesamtal - Övrigt
4. Kunna berätta, redogöra, beskriva och utvärdera
- Struktur/Modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra ex tankekarta, lappar, strukturstöd eller annat sätt - Öva på att berätta/redovisa i mindre grupp för personer som eleven är trygg med - Konkret och tydlig information/instuderingsfrågor om vad som ska redovisas/kommer på prov - Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på. Via bildspel, tankekartor, strukturstöd, muntliga prov, komplettera skriftliga prov muntligt, längre provtid, sitta enskilt, använda dator/lärplatta som skrivstöd eller annat sätt - Övrigt
5. Kunna läsa, skriva och dokumentera
- Stöd för att läsa och skriva via; rättstavningsprogram, tal-till-textprogram, översättningspenna, läspenna, läslinjal, överstyrkningspenna, inlästa läromedel, ljudböcker, talsyntes eller annat sätt - Stöd att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller stödord - Avgränsa texten som eleven ska läsa eller skriva - Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på: se punkt 4 - Övrigt
6. Övriga extra anpassningar
- Uppmärksamma och benämna positivt beteende extra mycket till elev - Särskilda rutiner för information kring skolarbetet mellan skola - hemmet - Förebygga svåra/ "kritiska" situationer t ex gå till matsalen en stund före, byta om liten stund före/efter de andra eleverna, personal vara i närheten eller annat sätt - Hitta copingstrategier för att t ex kunna behålla koncentrationen eller för att undvika konflikter - Extra inlagda coachande och motiverande samtal om skolarbetet - Tydliggöra skolmiljön inom- och utomhus, exempelvis visa bild på rastvärdarna innan rast - Fysiska anpassningar, t ex placering i klassrummet, särskild stol/bord, pennstöd eller annat - Extra tydliga rutiner och regler t ex alla lärare introducerar och avslutar lektioner likartat - Individuellt schema på: arbetsuppgifter, hela dagen eller annat sätt - Lathund/rutiner för att hålla ordning och få studieteknik - Inför övergångar; påminna/ge konkret förslag på vad eleven ska göra - Anpassning av läxor; mängd och innehåll - Specialpedagogisk verksamhet några lektioner/vecka under några månader. - Studiehandledning på modersmålet några lektioner/vecka under några månader. - Övrigt Samverkat med/informerat till: Elev Vårdnadshavare Elevhälsa Skolledare
Utvärdering - Hur har de extra anpassningarna fungerat?
Datum: