👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarhemsskolans bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3

Skapad 2018-04-16 18:13 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling ger läraren möjlighet att följa elevens läs- och skrivutveckling och är ett material som ingår som en del av den ordinarie undervisningen.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Materialet "Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i läs- och skrivutveckling" utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1 och 3. Detta material relaterar till Skolverkets bedömningsstöd Nya Språket lyfter! årskurs 1–6. Materialet har utvecklats på uppdrag av Skolverket av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Avstämning A (åk 1)

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
LÄSA
På gång
Jag kan
SKRIVA
På gång
Jag kan
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Du kan några bokstäver och du vet hur de låter.
Du kan i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Ibland skriver du ord åt rätt håll.
Du kan skriva ord åt rätt håll.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Du kan urskilja något ord i en mening.
Du kan urskilja ord i meningar.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Du är på gång att lära dig att skriva för att berätta.
Du skriver för att berätta något för någon annan.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Du läser några ord och är på gång att läsa enkla meningar.
Du läser ord och enkla meningar.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du skriver med stora bokstäver.
Du skriver med både stora och små bokstäver.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Du är på gång att läsa om ord och rättar dig själv ibland.
Du prövar att läsa om och rätta dig själv.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Ibland gör du mellanrum mellan ord.
Du gör ofta mellanrum mellan ord.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du kan läsa högt och förstå litegrann av det du läst.
Du förstår vad du läser högt och kan berätta om det.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du vet hur några bokstäver ser ut och hur dom låter.
Du vet hur nästan alla bokstäverna ser ut och hur dom låter.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)
Ibland förstår du när din lärare läser högt och kan ibland prata vad du hört och prata om vad du själv varit med om.
Du förstår när din lärare läser högt och kan prata om vad du hört och berätta om vad du själv varit med om.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du är på gång att skriva meningar.
Du skriver meningar.

Avstämning B (åk 2)

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning. SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
LÄSA
På gång
Jag kan
SKRIVA
På gång
Jag kan
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du ljudar och läser några ordbilder.
Du ljudar och läser många hela ord.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Ibland skriver du läsligt.
Du skriver läsligt.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Du läser några enkla meningar med flyt.
Du läser enkla meningar med flyt.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Du är på gång att skriva för att kommunicera.
Du skriver för att kommunicera
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Ibland stannar du upp vid svåra ord och försöker förstå.
Du stannar upp vid svåra ord för att förstå.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Oftast använder du stora och små bokstäver på rätt ställe.
Du använder stora och små bokstäver på rätt ställe.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Ibland läser du om ord och rättar dig själv.
Oftast läser du om ord och rättar dig själv.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Ibland gör du mellanrum mellan ord.
Du gör mellanrum mellan ord.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du förstår till viss del vad du läser och kan berätta något om det.
Du förstår vad du läser och kan återberätta texten och svara på frågor om den.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Du kan stava några ord som du ofta använder.
Du kan stava många ord som du ofta använder.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Ibland använder du olika lässtrategier.
Du använder olika lässtrategier.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Ibland använder du stor bokstav och punkt.
Du använder stor bokstav och punkt.

Avstämning C (åk 3)

LÄSA - Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
  • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
LÄSA
På gång
Jag kan
SKRIVA
På gång
Jag kan
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Du är på gång att läsa texter med flyt och förståelse.
Du läser texter med flyt och förståelse.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Du är på gång att skriva läsligt med små och stora bokstäver.
Du skriver läsligt med små och stora bokstäver,
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Ibland använder du ljudningsstrategin vid svåra ord.
Du använder ljudningsstrategin vid svåra ord.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Du skriver oftast dina berättelser med början mitt och slut.
Du skriver berättelser med början, mitt och slut.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Ibland rättar du dig själv när du läser.
Du rättar dig själv när du läser.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Ibland skriver du faktatexter med tydligt innehåll.
Du skriver faktatexter med tydligt innehåll.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du är på gång att läsa enkla faktatexter och kan delvis återberätta.
Du kan läsa enkla faktatexter och återberätta.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du är på gång att söka information.
Du söker information.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Du är på gång att läsa enkla böcker och kan berätta lite om innehållet.
Du läser enkla böcker och kan berätta om innehållet.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Du kan stava några ord.
Du kan stava många ord.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Ibland drar du egna slutsatser om det du läst och gissar vad som skall hända.
Du drar egna slutsatser om det du läst och gissar vad som skall hända.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Du skriver oftast dina meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du skriver dina meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.