👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklassen i Mattelandet

Skapad 2018-04-23 20:14 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Kartläggning av undervisning utifrån läromedel "Livet i mattelandet" och det förändrade kunnandet hos elev i förskoleklass.
Grundskola F Matematik

"2016 kom Skolverket ut med en ny reviderad Läroplan för förskoleklass som Bedömningsstödet grundas på. Bedömningsstödet finns i två delar, ett bedömningsstöd för det centrala innehållet i matematik för förskoleklass samt ett annant bedömningsstöd som synliggör elevernas förmågor. Tanken är att man arbetar formativt och observerar elevernas kunskaper vi de Inledande samtalen (Kartläggningsdelen), under arbetetsgång vid aktiviteter och uppgifter samt vid utvärderingen i slutet av varje kapitel." Utdrag ur Bedömningsstöd s 4, Livet i Mattelandet. Lärarbok, Liber AB 2017.

Talraden

  • Gr lgr11  -   Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
Ramsräkna uppåt
Räknar till 10
Räknar till 50
Ramsräkna nedåt
Räknar ner från 10
Räknar ner från 20
Tal före
Anger talet före <10
Anger talet före >10
Tal efter
Anger talet efter < 10
Anger talet efter >10
Siffror
Skriver alla siffror 0-9
Skriver alla tal till 20

Antalsuppfattning

Tal-mängd
Räknar upp det antal som motsvarar ett tal
Ser tärningsmönster och anger motsvarande tal
Fler och färre
Anger antal om det är fler än t.ex. 3
Anger antal om det är färre än t.ex. 6
Dubbelt-Hälften
Delar ett antal på hälften, t.ex. hälften av 6 äpplen
Lägger fram dubbelt så många av ett antal, t.ex. dubbelt av 2 äpplen
Uppdelning av tal
Delar upp antalet 6 med hjälp av talblock
Delar upp antalet 6 med symboler t.ex. 1+5

Del av helhet och del av antal

Del av helhet
Delar en hel till två halvor t.ex. kan dela ett äpple på hälften
Delar t.ex. antalet 6 i två högar

  • Gr lgr11  -   Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
Likheter och olikheter
lägger lika många
gör egna likheter och använder likhetstecknet
Mönster
Bygger vidare på mönster
Konstruera egna mönster
Jämförelseord
Gör jämförelser av ex längd och vikt
Använder komparationer vid beskrivning av föremål, kort, kortare, kortast, lång, längre längst, tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare, lättast
Lägesord
Beskriver placering i rummet
Använder lägesord korrekt
Geometriska figurer och kroppar
Känner igen, namnge och ritar tvådimensionella figurer
Känner igen, namnge och rita tredimensionellt

  • Gr lgr11  -   Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
Problemlösning
Löser enkla problem
Konstruerar egna problem
Matematisk resonemang
Förklara tillvägagångssätt
Argumenterar för sin lösning

Genom undervisningen i förskoleklass ska eleverna sammanfattaningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och sammansätta idéerna i handling
Provar sig fram vid problemlösning
Provar flera olika sätt när det första sättet inte fungerade vi problemlösning
Skapar egna problemlösningsuppgifter som liknar tidigare problem
Skapar egna problemlösningsuppgifter utifrån egna idéer.
Samarbetar i par
Samarbetar i grupp
Lyssnar i par
Lyssnar i grupp/klass
Samtalar och diskuterar med andra elever
Ställer frågor till andra elever
Berättar för andra elever
Förklarar och berättar varför för andra elever
Ber om hjälp
Kan ta emot hjälp från andra elever
Ritar sin lösning
Ritar och skriver sin lösning
Kan berätta om matematiska strategier
Förklarar och resonerar kring olika matematiska strategier
kommunicerar i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
Redovisar sin lösning för en kompis
Redovisar sin lösning för grupp/klass
använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
  • Gr lgr11
Använder matematiska begrepp och i samtal
Använder och förklarar matematiska begrepp i samtal med hjälp av t.ex. laborativt material eller en enkel skiss
Använder matematiska begrepp vid redovisning av problemlösningsuppgifter
Använder och förklarar matematiska begrepp vid redovisning av problemlösningsuppgifter med hjälp av t.ex. en enkel skiss
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
Deltar i skapande aktiviteter
Deltar och utvecklar egna idéer vid skapande aktiviteter
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
Kan beskriva matematik i elevens vardag
Kan beskriva var matematik finns i samhället
röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
Deltar i matematikaktiviteter på skolgården och i skogen
Förklarar för andra varför det är bra att delta i matematikaktiviteterna på skolgården och i skogen