👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2018 Fysik åk 7

Skapad 2018-05-02 20:03 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Enligt Lgr 11
Grundskola 7 – 9 Fysik

Denna matris visar alla delar av kunskapskraven i fysik. Om någon del inte är ifylld betyder det att vi inte arbetat med det området än. Om eleven inte uppnår en eller flera delar av kunskapskraven skrivs det i kommentarsfältet nedanför matrisen.

Förmågan att

  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
E
C
A
Samtala & diskutera
genom att skilja fakta från värderingar, ta ställning samt beskriver konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Föra diskussioner framåt
genom att ställa frågor och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
genom att använda olika källor samt att resonera om källornas trovärdighet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
i diskussioner samt att skapa egna texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra anpassningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra anpassningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra anpassningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att

  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
E
C
A
Undersökning
genom att följa planering och att skapa egna planeringar.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatser
kopplade till modeller och teori
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god kopplingar till fysikaliska modeller och teorier.
Resonemang
kring rimlighet,felkällor & förbättringar vid undersökningar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och i i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att

  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Grundläggande kunskaper
som visas med användning av begrepp, modeller & terorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia,universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller, och teorier
Eleven har goda kunskaper om energi, materia,universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller, och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia,universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller, och teorier
Resonemang
kring förseelser i vardagslivet som kopplas ihop med fysikaliska samband.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang där förseelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud, och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där förseelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud, och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där förseelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud, och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller
för att kunna beskriva partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Miljö & hållbar utveckling
hur människa och teknik påverkar miljön
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
vilken betydelse de har för människors levnadsvillkor
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.