👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal

Skapad 2018-05-06 12:16 i Gemensamt Hagmarken Hagmarkens förskolor och skolor
Lönekritierier
Medarbetarsamtal
  1. Ansvarstagande
  2. Yrkesskicklighet
  3. Sociala aspekter
  4. Engagemang
  5. Resultat, individuell måluppfyllelse

Ansvarstagande

Tillfredsställande
Bra
Utmärkt
Information
Tar eget ansvar att läsa och hålla sig uppdaterad kring all information. Frågar andra då man missat information.
Tar eget ansvar att noggrant läsa och hålla sig uppdaterad kring all information. Delar gärna med sig till kollegor.
Tar själv reda på vad som gäller angående olika saker som berör vår verksamhet t.ex. nya lagar, nya regler, forskningsresultat, aktuella händelser i media och annat aktuellt.
Praktiskt ansvar
Plockar undan det hen själv tagit fram och håller ordning på sitt eget arbetsmaterial. Hjälper till att hålla ordning i gemensamma utrymmen. Är delaktig i diskussioner kring praktiska frågor i verksamheten och hjälper till att lösa problem.
Håller god ordning bland sitt eget material samt i allmänna utrymmen. Tar egna initiativ till att skapa ordning i gemensamma utrymmen. Är initiativtagande till att lösa gemensamma praktiska problem i vardagen.
Håller mycket god ordning bland sitt eget material samt i allmänna utrymmen. Tar många egna initiativ till att skapa ordning i gemensamma utrymmen. Är mycket initiativtagande till att lösa gemensamma praktiska problem i vardagen.
Styrdokument och mål
Känner till styrdokument och mål. Vet var hen ska söka för att hitta olika mål/riktlinjer.
Är väl insatt i styrdokument och lokala kvalitetsdokument. Reflekterar och bidrar till lärande i arbetslaget. Realiserar målen i verkligheten.
Fungerar som inspiratör och bidrar stort till verksamhetens utveckling utifrån styrdokumenten och lokala kvalitetsdokument. Håller sig väl uppdaterad och driver på utvecklingen.
Dokumentation
Utför dokumentation men inte fullständigt och korrekt.
Dokumenterar, reflekterar och analyserar regelbundet sitt eget och verksamhetens arbete i gemensamt framtagna mallar.
Tar initiativ och utvecklar dokumentationen för hela verksamheten.

Yrkesskicklighet

Tillfredsställande
Bra
Utmärkt
Pedagogisk förmåga
Omsätter teoretiska kunskaper i praktiken.
Är en god pedagogisk förebild alt. har en god förmåga att utföra adekvata arbetsuppgifter. Är påläst om hur en bra pedagog/yrkesutövare ska vara och försöker följa det i det vardagliga arbetet.
Är ett föredöme i verksamheten och inspirerar och entusiasmerar andra att bli bättre pedagoger alt. bättre yrkesutövare.
Utveckling och kompetensutveckling
Deltar i utvecklingsarbetet. Tillgodogör sig kompetensutveckling men tänker mest på det som är av eget intresse.
Kan omsätta nya kunskaper i praktiken. Ser verksamhetens behov av kompetensutveckling i ett helhetsperspektiv. Förstår vikten av att prioritera rätt.
Inspirerar, banar väg för verksamhetens utveckling. Är uppdaterad kring aktuell forskning och ser vilka behov som är starkast för tillfället.
Värdegrund
Är förankrad i verksamhetens värdegrund men bidrar inte till att utveckla sig själv och andra ytterligare.
Visar stor medvetenhet om verksamhetens värdegrund. Delar med sig av kunskapen på ett positivt sätt genom ord och handling till barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Är mycket aktiv i verksamhetens värdegrundsarbete. Driver diskussioner och utvecklingsarbete. Är en mycket bra förebild.

Sociala aspekter

Tillfredsställande
Bra
Utmärkt
Samarbete
Är med på de beslut som fattas. Gör det som krävs men ser inte hur viktigt det egna agerandet är för att bidra till ett positivt samarbete. Skyller på andra när det inte känns bra.
Tar ett stort ansvar för att bidra till ett gott samarbete med alla, i arbetslaget, med vårdnadshavare och andra.
Arbetar målmedvetet för att utveckla nya former för samverkan. Är lyhörd för mångfald och ser olikheter som en styrka i verksamheten.
Lyssnare
Lyssnar och kan skapa dialog men avbryter ofta för att säga sitt innan den andre pratat färdigt.
Är en god lyssnare som först låter den andre prata till punkt innan hen ger konstruktiv respons.
Är en mycket god lyssnare som alltid låter den andre prata till punkt innan hen ger konstruktiv respons.
Relationer och bemötande
Visar respekt för andras åsikter och olikheter. Möter andra på ett respektfullt och trevligt sätt. Arbetar aktivt för att förbättra relationer som inte är tillräckligt bra.
Visar stor respekt för andras åsikter och olikheter. Möter andra på ett mycket respektfullt och trevligt sätt. Arbetar mycket aktivt för att förbättra relationer som inte är tillräckligt bra
Är mycket medveten om sitt eget förhållningssätt och arbetar aktivt för förbättra sitt bemötande till omgivningen och med att skapa positiva relationer med alla runtomkring.
Konflikthantering
Är medveten om sin egen del i de konflikter som uppstår. Är delaktig i att hitta lösningar, men helst på någon annans initiativ. Tar ofta hjälp av ledning eller andra för att lösa minsta konflikt, istället för att prova själv.
Pratar inte ”bakom ryggen” utan vågar reda ut saker med den person det gäller när konflikter uppstår. Bidrar till att hitta goda lösningar. Följer upp konflikten med den person det gäller för att se att allt känns bra.
Känner av och tolkar tidigt signaler och förhindrar genom sitt agerade att konflikter uppstår. Om de uppstår är hen aktiv i att lösa konflikterna på ett bra sätt.

Engagemang

Tillfredsställande
Bra
Utmärkt
Individen
Gör jobbet men sällan något extra. Tar aldrig på sig något för att bidra till att verksamheten som helhet förbättras. Behöver stöd av andra för att våga göra något extra/nytt.
Visar stor arbetsglädje och kreativitet. Ser oftast möjligheter. Söker nya kunskaper. Håller till störst del engagemanget för sin egen verksamhet.
Entusiasmerar sin omgivning med sitt positiva förhållningssätt. Söker nya kunskaper och tillämpar nya arbetsmetoder. Stimulerar andras lärande och agerar som en god förebild. Engagerar sig i hela verksamheten och inte enbart i sin egen del. Bidrar till kreativa lösningar och idéer till förmån för hela verksamheten.

Resultat

Tillfredsställande
Bra
Utmärkt
Individuella mål
Når sina egna mål och har bidragit till en positiv individuell utveckling.
Når sina egna mål med ett gott resultat. Måluppfyllelsen har blivit betydelsefull i verksamheten och bidragit till en positiv utveckling för verksamheten.
Når med råge upp till sina individuella mål. Har genom sin måluppfyllelse bidragit till en positiv utveckling.