👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik Samband och förändring år 8

Skapad 2018-05-07 09:38 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i Samband och förändring år 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
löser problem med procent från olika ämnesområden och vardagliga situationer
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.
Tolkar grafer och läser av koordinater godtagbart t ex rabatt, ränta eller upprepade procentuella förändringar
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
Förstår begreppet förändringsfaktor
. grundläggande
. god
. mycket god
känner igen och använder olika proportionella samband t ex om 2 kg äpplen kostar 32 kr så kostar 0,3 kg äpplen 4,80 kr
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förstår att samband kan visas som tabell, graf och formel
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang
Förklarar någon skillnad mellan en proportionalitet och andra linjära samband
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
följer, framför och bemöter matematiska resonemang om proportionalitet, procent och procentuell förändring
enkla i huvudsak
utvecklade väl
välutvecklade. mycket väl
Använder enkla matematiska resonemang vid jämförelser av grafer
enkla
utvecklade
välutvecklade

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
utför olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procent, beräknar del eller helhet då procenttalet är känt
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
tolkar och utför beräkningar med förändringsfaktor
tillfredsställande.
gott.
mycket gott.
Kunna visa samband i form av en tabell, graf och en formel
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket god

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisar sina tankar som har med funktioner att göra på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika uttrycksformer
enkla
utvecklade
välutvecklade
Svarar i för situationen lämplig enhet och med rimlig noggrannhet
i huvudsak fungerande
ändalmålsenliga
ändamålsenliga och effektiva