Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lönesamtal inför ht18 - fritidspedagoger/fritidspersonal och resurser

Skapad 2018-05-14 10:22 i Viktoriaskolan Grundskolor
En matris att använda för fritidspedagoger/fritidspersonal och resurser inför lönesamtal på Viktoriaskolan
Medarbetarsamtal

Under varje kriterie (1-10 nedan) väljer du den nivå du vanligtvis befinner dig på. Till varje kriterie finns under den en rad med förtydligande exempel på vad den kan betyda.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Kunskap och lärande
Du skapar som fritidspedagog en miljö med fokus på aktiviteter utifrån fakta och färdigheter. Du skapar en miljö där eleverna använder sina kunskaper.
Du har fokus på fakta och färdigheter och anpassad självständighet (det vill säga att du har motiverat, förberett och startat en process så att eleverna kan ta eget ansvar för sina lekar och aktiviteter). Du skapar en miljö där eleverna använder sina kunskaper för att lösa uppgifter och problem i nya situationer och miljöer. Kritisk granskning och sammanhang kännetecknar verksamhetens.
Fokus på förståelse. Du har omsatt läroplanens syn på kunskap och lärande i praktiken.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Verksamhetens innehåll är mestadels vuxenstyrt, där eleverna ges möjlighet till val mellan fria lekar och styrda aktiviteter. Eleverna ges utrymme att använda det de lärt och lär hos dig.
Du tar till vara elevernas egna erfarenheter och kunskaper för lärandet. Det ges många möjligheter för eleverna att träna sina färdigheter, där de producerar istället för att reproducerar. Du ger mer utrymme åt eleverna och uppmuntrar dem till egna initiativ och till att ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska miljön i skola/fritids.
Elevernas egna erfarenheter och kunskaper tas till vara för lärandet. Verksamheten fokuserar på att eleverna ska vara mest aktiva och använda och träna kunskaper, färdigheter och förmågor i situationer som inte är tillrättalagda. Elevernas egna erfarenheter och kunskaper är utgångspunkt för verksamheten och lärandet.
2. Utvärdering och inflytande för eleverna
Du utvärderar systematiskt och kontinuerligt arbete tillsammans med eleverna.
Du utvärderar systematiskt arbetet tillsammans med eleverna och låter det påverka verksamheten.
Du ser till att eleverna blir delaktiga i utformningen av verksamhetens innehåll.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Visa konkret hur du gör, på t.ex. på fritidscaféer, arbetslagsmöten, i medarbetarsamtal, skriftliga sammanställningar eller efter verksamhetsbesök. Exempel: utvärdering när temaområdet är slut eller under arbetets gång som inte omgående påverkar verksamheten. Obs! Du kan inte som pedagog låta eleverna rösta bort det inflytande de enligt läroplanen ska ha.
Visa konkret hur. Exempel: Du som pedagog lyssnar och fattar sedan beslut om ändringar.
Första och andra kriteriet ska uppfyllas innan man kan vara i denna ruta och du måste visa hur du nått hit. Exempel: Du som pedagog lyssnar och fattar beslut gemensamt med eleverna.
3. Samarbete med kollegor (för ökad individualisering)
Du samarbetar med kollegor och andra kring verksamheten, följer rutiner samt ger god service.
Du samarbetar strukturerat i ett lag så att du tar hänsyn till varje elev.
Du samarbetar kring metodik och pedagogik inom ”fritidslaget”, arbetslaget och dessutom med kollegor och andra i och utanför skolan.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Beskriv vilket samarbete du har samt hur. Om du inte följer skolans rutiner får du noll här, t.ex. inte svarar på mejl missar sådant du skulle gjort, inte gör administrativa uppgifter mm.
Du ser till att varje elev har möjlighet till aktiviteter utifrån intresse och behov att träna på.
Första och andra kriteriet är uppfyllt på denna nivå och dessutom kan du visa på exempel hur du samarbetar och delar med dig kring metodik och pedagogik i ditt ”fritidslag”, arbetslag samt med andra både i och utanför skolan.
4. Material utifrån elevens behov och förutsättningar
Du fångar på ett strukturerat sätt upp vad varje elev behöver i det dagliga arbetet och anpassar aktiviteter därefter.
Du kopplar lektionsinnehåll och material till elevernas mål och behov och kan därför hantera olika elevers behov och förutsättning i verksamheten.
Du tar dessutom hänsyn till och anpassar dig efter varje elevs förutsättningar och olika sätt att lära.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du funderar ständigt och strukturerat över om material/aktiviteter/innehåll i verksamheten fungerar eller inte. De strukturerade funderingarna görs med fördel tillsammans med kollegor. Du kan visa hur du tänkt och gjort förändringar som behövs, eller kommit fram till att de material/aktiviteter/innehåll i verksamheten du använder är det bästa, med koppling till läroplanens övergripande mål och riktlinjer samt värdegrund och uppdrag.
Du uppfyller första kriteriet. Dessutom individualiserar och förtydligar du med t.ex. handledningsarbete, stationssystem, individuellt utformade aktiviteter.
Uppfyller första och andra kriteritet, men även utifrån olika förutsättning, t.ex. MI, lärstilar, lärstrategier. Du använder varierade material/arbetssätt/aktiviteter och metoder utifrån bla. MI (t.ex. läsning, rollspel, utställningar, undersökningar)..
5. Relationer i klassrummet
Du skapar goda relationer i klassrum och på fritids utan att bli för privat. Du förmår genom arbetsmetoder och aktiviter/innehåll i verksamheten entuasiasmera och motivera elevernas inlärning. Du förvissar dig om att eleverna förstår.
Du har arbetsmetoder som höjer elevernas självkännedom och ansvarstagande. Du är bra på att få igång eleverna i att leka och samverka med varandra och på att berätta/förklara/förmedla.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Angående för privat: Man ska inte berätta om sina privata problem. Det man gör i klassrum och på fritids gör man för att det gagnar elevernas lärande, inte för att man själv har behov av att berätta det. Exempel: Professionellt förhållningssätt är att säga ”Det finns åtta eller fler inlärningsstilar/kloksätt. De är...” Personligt: ”Det finns olika lärstilar/kloksätt. Själv lärde jag mig...genom att...Hur lär du dig?” Privat: ”Jag lärde mig att inte lita på män när min första man...”
Huruvida du höjer elevernas självkänsla kan du gärna ta reda på genom att fråga dem. Du kan visa/lära ut och skapa interaktion mellan eleverna i enlighet med läroplanens syn på lärande. Du låter synen på kunskap och lärande i läroplanen styra arbetssättet. Beskriver konkret hur du gör det för ”fritidslag”, arbetslag, för rektor och visar det på när du leder och ansvarar för elevgrupper.
6. Relationer till eleverna
Du bemöter eleverna med respekt och förringar aldrig någon i något avseende eller sammanhang och visar förståelse för skolans målgrupper och för andra yrkeskategorier. Du stärker elevernas självkänsla.
Du låter arbetet inom verksamheten präglas av ett demokratiskt arbetssätt.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du ger beröm inför andra, men kritik i enrum. Du följer likabehandlings-lagen (och skolans likabehandlings-plan) i både ord och mening.
Du är tillmötesgående, ödmjuk, ”kundtillvänd” (elev och vårdnadshavare) utan att vara undfallande. Du har aktivt tagit upp t.ex. likabehandlingsplanen och ”fritidsrådet” samt elevrådet på ett teoretiskt, kanske tematiserat sätt.
7. Relationer till (elev och) vårdnadshavare - mellan hem och skola
Du bemöter vårdnadshavarna med respekt och förringar aldrig någon i något avseende eller sammanhang och visar förståelse för skolans målgrupper. Du informerar vårdnadshavarna om elevens situation på fritids, trivsel och utveckling inför utvecklingssamtal via unikum.
Samma som ovan och dessutom kontinuerlig information via unikum och hemsida med framförallt information om innehåll och utveckling. Du ringer vid behov till hemmet för samtal eller bokar tid för samtal när ni ses vid hämtning från fritids - kring elevens situation på fritids, trivsel och utveckling.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du följer likabehandlings-lagen (och skolans likabehandlingsplan) i både ord och mening.
Du är tydlig, ger information där vi beslutat om det (unikum, klasshemsida och fritidshemsida), är tillmötesgående, ödmjuk, ”kundtillvänd” (elev och vårdnadshavare) utan att vara undfallande. Du kan ge beröm kring barnet där andra kan höra, men aldrig kritik eller negativa omdömen. Dessa tar ni i samtal i enrum. Kom ihåg att här handlar det också om att vara positivt framåtsyftande, dvs. att samtalet ska handla om hur utveckling framåt ska kunna ske.
8. Utvecklingsarbete
Du deltar i lagets och skolans utvecklingsarbete.
Du är drivande i utvecklingsfrågor i ditt lag och på skolan i sin helhet.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du deltar i arbetet kring skolans vision- och handlingsplan samt prioriterade områden och mål. Du deltar också i arbetet kring beslutade mål i ”fritidslag” och arbetslag. Om du inte gjort något konkret kring skolans vision- och handlingsplan samt prioriterade områden och mål har du inte uppfyllt det här kriteriet. Utvecklingsarbetet handlar om det dagliga arbetet med eleverna, inte särskilda, tillfälliga projekt.
Detta gäller den eller de som är drivande i grupper kring skolans vision- och handlingsplan samt prioriterade områden och mål. Drivande - ser till att det händer och kan beskriva hur det sker.
9. Personlig utveckling inom yrkesrollen
Du arbetar systematiskt med att utveckla dig själv och den egna kompetensen.
Samma som kriteriet ovan, men du gör det även tillsammans med kollegor i laget eller andra på skolan.
Du reflekterar systematiskt över din egen yrkesroll och pedagogiska utveckling, och hur den i samarbete med andra medarbetare och elever kan utvecklas för att bidra till att nå skolans mål.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Var systematisk och konkretisera. Vilka lärdomar har gjorts? Sker det någon förändring från ett medarbetarsamtal till ett annat? Nyckelord: systematiskt och inom yrkesrollen.
Din utveckling ska vara strukturerad och helst kopplad till medarbetarsamtalet eller andra samtal med (arbetslags- ledare och) rektor. Det ska finnas en uppgjord plan i förväg.
Detta framkommer exempelvis i ledningens egen analys över sina resultat och i analysen inför kvalitetsupp-följningen. En analys innebär att man utförligt talar om varför det gick som det gick, inte att man talar om hur man gjorde eller hur det gick. Konkretisera, koppla till medarbetarsamtalet. Fortbildning som visar sig i det dagliga arbetet kan hamna här. Nyckelord: skolans mål.
10. Ansvarstagande
Du tar ansvar för att hjälpa andra vid behov. Du tar ansvar för allas arbetsuppgifter såtillvida att du gör din del i helheten, så att andra kan göra sina delar, dvs. följer rutiner och gör dina uppgifter i tid.
Du kan se vad som behöver prioriteras inom arbetsgruppen och tar ett ansvar för det. Du tar ansvar för att samtal i lärarlaget och arbetslaget är öppna och konstruktiva. Du tillåter dig själv och alla andra att misslyckas och göra ”fel”.
Du tar ett ansvar även för andra delar av skolans verksamhet.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du tar hand om nya som kommer, t.ex. ny fritidspersonal. Du kollar vad du kan göra om elever är utan lärare/pedagog väntandes i hall, du erbjuder dig att hjälpa till etc. Om det uppstår en situation agerar du och saken löses i princip i och med det. Helheten är arbetslaget och skolan.
Du tar på dig arbetsuppgifter som kräver tid att göra, inte som fixas snabbt, vilket är det första kriteriet.
Du tar ansvar för saker som sträcker sig utanför arbetslaget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: