Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lönesamtal inför ht18 - lärare

Skapad 2018-05-14 10:24 i Viktoriaskolan Grundskolor
En matris att använda för lärare inför lönesamtal på Viktoriaskolan
Medarbetarsamtal

Under varje kriterie (1-10 nedan) väljer du den nivå du vanligtvis befinner dig på. Till varje kriterie finns under den en rad med förtydligande exempel på vad den kan betyda.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Kunskap och lärande
Du skapar som lärare en undervisnings-miljö för förmedlande av kunskap och färdigheter. Fokus på fakta och färdigheter. Du skapar en undervisningsmiljö där eleverna använder sina kunskaper.
Du har fokus på fakta och färdigheter och anpassad självständighet (det vill säga att du har motiverat, förberett och startat en process så att eleverna kan ta eget ansvar för sina studier). Du skapar en undervisningsmiljö där eleverna använder sina kunskaper för att lösa uppgifter och problem i nya situationer och miljöer. Kritisk granskning och sammanhang kännetecknar undervisningen.
Fokus på förståelse. Du har omsatt läroplanens syn på kunskap och lärande i praktiken.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Undervisningen är mestadels genomgångar och förhör av stoffet. Du som lärare är mest aktiv, men eleverna ges också gott om utrymme att använda det de lärt och lär hos dig.
Du tar till vara elevernas egna erfarenheter och kunskaper för lärandet. Undervisningen ger många möjligheter för eleverna att träna sina färdigheter, där de producerar istället för att reproducerar. Du ger mer utrymme åt eleverna och uppmuntrar dem till egna initiativ och ansvar inom kunskapsinhämtandet.
Elevernas egna erfarenheter och kunskaper tas till vara för lärandet. Undervisningen fokuserar på att eleverna ska vara mest aktiva och använda och träna kunskaper, färdigheter och förmågor i situationer som inte är tillrättalagda. Elevernas egna erfarenheter och kunskaper är utgångspunkt för lärandet.
2. Utvärdering och inflytande för eleverna
Du utvärderar systematiskt och kontinuerligt arbete tillsammans med eleverna.
Du utvärderar systematiskt arbetet tillsammans med eleverna och låter det påverka arbetet i klassrummet.
Du ser till att eleverna blir delaktiga i utformningen av lektionsinnehållet.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Visa konkret hur du gör, på t.ex. arbetslagsmöten- och ämneskonferenser, i medarbetar-samtal, skriftliga samman-ställningar eller efter klassrumsbesök. Exempel: utvärdering när ämnesområdet är slut eller under arbetets gång som inte omgående påverkar arbetet i klassrummet. Obs! Du kan inte som lärare låta eleverna rösta bort det inflytande de enligt läroplanen ska ha.
Visa konkret hur. Exempel: Du som lärare lyssnar och fattar sedan beslut om ändringar.
Första och andra kriteriet ska uppfyllas innan man kan vara i denna ruta och du måste visa hur du nått hit. Exempel: Du som lärare lyssnar och fattar beslut gemensamt med eleverna.
3. Samarbete med kollegor (för ökad individualisering)
Du samarbetar med kollegor och andra kring planering och bedömning, följer rutiner samt ger god service.
Du samarbetar strukturerat i ett lag så att du individualiserar för varje elev och byter vid behov mellan nivåer och grupper.
Du samarbetar kring metodik och pedagogik inom lärarlaget, arbetslag och i ämneskonferenser och dessutom med kollegor och andra i och utanför skolan.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Beskriv vilket samarbete du har samt hur. Om du inte följer skolans rutiner får du noll här, t.ex. om du inte svarar på mejl, missar sådant du skulle gjort, inte gör administrativa uppgifter mm.
Du ser till att varje elev kan fokusera på de delar av kursen de behöver träna på och inte i onödan repetera sådant de redan kan.
Första och andra kriteriet är uppfyllt på denna nivå och dessutom kan du visa på exempel hur du samarbetar och delar med dig kring metodik och pedagogik i ditt lärarlag, arbetslag, i ämnes-konferenser samt med andra både i och utanför skolan.
4. Material utifrån elevens behov och förutsättningar
Du fångar på ett strukturerat sätt upp vad varje elev behöver i det dagliga arbetet och anpassar materialet därefter.
Du kopplar lektionsinnehåll och material till elevernas mål och behov och kan därför hantera olika nivåer i klassrummet.
Du tar dessutom hänsyn till och anpassar dig efter varje elevs förutsättningar och olika sätt att lära.
Exempel och kommentarer
Du funderar ständigt och strukturerat över om materialet fungerar eller inte. De strukturerade funderingarna görs med fördel tillsammans med kollegor. Du kan visa hur du tänkt och gjort förändringar som behövs, eller kommit fram till att det material du använder är det bästa, med koppling till ämnets syfte, mål och centrala innehåll.
Du uppfyller första kriteriet. Dessutom individualiserar och förtydligar du med t.ex. handledningsarbete, matriser, exempelarbeten för olika betygsnivåer, stationssystem, individuella uppgifter.
Uppfyller första och andra kriteritet, men även utifrån olika förutsättning, t.ex. MI, lärstilar, lärstrategier. Du använder varierade arbetssätt och metoder utifrån bla. MI (t.ex. läsning, rollspel, utställningar, undersökningar).
5. Relationer i klassrummet
Du skapar goda relationer i klassrummet utan att bli för privat. Du förmår genom arbetsmetoder entuasiasmera och motivera elevernas inlärning. Du förvissar dig om att eleverna förstår.
Du har arbetsmetoder som höjer elevernas självkännedom och ansvarstagande. Du är bra på att skapa interaktivitet och att berätta/förklara/ förmedla.
Du ger förutsättningar för eleverna att genom interaktivt arbete utveckla sina färdigheter och du tonar ner din egen roll.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Angående för privat: Man ska inte berätta om sina privata problem. Det man gör i klassrummet gör man för att det gagnar elevernas lärande, inte för att man själv har behov av att berätta det. Exempel: Professionellt förhållningssätt är att säga ”Det finns åtta eller fler inlärningsstilar/kloksätt. De är...” Personligt: ”Det finns olika lärstilar/kloksätt. Själv läde jag mig genom att...Hur lär du dig?” Privat: ”Jag lärde mig att inte lita på män när min första man...”
Huruvida du höjer elevernas självkänsla kan du gärna ta reda på genom att fråga dem. Du kan föreläsa och skapa interaktion mellan eleverna i enlighet med läroplanens syn på lärande.
Du ser till att eleverna får den mesta tiden i klassrummet och låter dem kommunicera med varandra i hög grad. Du låter synen på kunskap och lärande i läroplanen styra arbetssättet. Beskriver konkret hur du gör det för arbetslag, i ämneskonferenser, för rektor och visar det på dina lektioner.
6. Relationer till eleverna
Du bemöter eleverna med respekt och förringar aldrig någon i något avseende eller sammanhang och visar förståelse för skolans målgrupper och för andra yrkeskategorier. Du stärker elevernas självkänsla.
Du låter arbetet inom verksamheten präglas av ett demokratiskt arbetssätt.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du ger beröm inför andra, men kritik i enrum. Du följer likabehandlingslagen (och skolans likabehandlings-plan) i både ord och mening.
Du är tillmötesgående, ödmjuk, ”kundtillvänd” (elev och vårdnadshavare) utan att vara undfallande. Du har aktivt tagit upp t.ex. likabehandlings-planen och elevrådet på ett teoretiskt, kanske tematiserat sätt.
7. Relationer till (elev och) vårdnadshavare - mellan hem och skola
Du bemöter vårdnadshavarna med respekt och förringar aldrig någon i något avseende eller sammanhang och visar förståelse för skolans målgrupper. Du informerar vårdnadshavarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskaps-utveckling inför utvecklingssamtal via unikum samt vid utvecklingssamtal.
Samma som ovan och dessutom kontinuerlig information via unikum med framförallt information om innehåll och bedömning (pedagogiska planeringar) och om kunskaps-utveckling. Du ringer vid behov till hemmet för samtal kring elevens skolsituation, trivsel och kunskaps-utveckling.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du följer likabehandlingslagen (och skolans likabehandlings-plan) i både ord och mening.
Du är tydlig, ger information där vi beslutat om det (unikum och klasshemsida), är tillmötesgående, ödmjuk, ”kundtillvänd” (elev och vårdnadshavare) utan att vara undfallande. Du kan ge beröm kring barnet där andra kan höra, men aldrig kritik eller negativa omdömen. Dessa tar ni i samtal i enrum. Kom ihåg att här handlar det också om att vara positivt framåtsyftande, dvs. att samtalet ska handla om hur utveckling framåt ska kunna ske.
8. Utvecklingsarbete
Du deltar i lagets och skolans utvecklingsarbete.
Du är drivande i utvecklingsfrågor i ditt lag och på skolan i sin helhet.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du deltar i arbetet kring skolans vision- och handlingsplan samt prioriterade områden och mål. Du deltar också i arbetet kring beslutade mål i arbetslag och ämneskonferenser. Om du inte gjort något konkret kring skolans vision- och handlingsplan samt prioriterade områden och mål har du inte uppfyllt det här kriteriet. Utvecklings-arbetet handlar om det dagliga arbetet med eleverna, inte särskilda, tillfälliga projekt.
Detta gäller den eller de som är drivande i grupper kring skolans vision- och handlingsplan samt prioriterade områden och mål. Drivande - ser till att det händer och kan beskriva hur det sker.
9. Personlig utveckling inom yrkesrollen
Du arbetar systematiskt med att utveckla dig själv och den egna kompetensen.
Samma som kriteriet ovan, men du gör det även tillsammans med kollegor i laget eller andra på skolan.
Du reflekterar systematiskt över din egen yrkesroll och pedagogiska utveckling, och hur den i samarbete med andra medarbetare och elever kan utvecklas för att bidra till att nå skolans mål.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Var systematisk och konkretisera. Vilka lärdomar har gjorts? Sker det någon förändring från ett medarbetarsamtal till ett annat? Nyckelord: systematiskt och inom yrkesrollen.
Din utveckling ska vara strukturerad och helst kopplad till medarbetarsamtalet eller andra samtal med (arbetslagsledare och) rektor. Det ska finnas en uppgjord plan i förväg.
Detta framkommer exempelvis i ledningens egen analys över sina resultat och i analysen inför kvalitetsupp-följningen. En analys innebär att man utförligt talar om varför det gick som det gick, inte att man talar om hur man gjorde eller hur det gick. Konkretisera, koppla till medarbetarsamtalet. Fortbildning som visar sig i det dagliga arbetet kan hamna här. Nyckelord: skolans mål.
10. Ansvarstagande
Du tar ansvar för att hjälpa andra vid behov. Du tar ansvar för allas arbetsuppgifter såtillvida att du gör din del i helheten, så att andra kan göra sina delar, dvs. följer rutiner och gör dina uppgifter i tid.
Du kan se vad som behöver prioriteras inom arbetsgruppen och tar ett ansvar för det. Du tar ansvar för att samtal i lärarlaget och arbetslaget är öppna och konstruktiva. Du tillåter dig själv och alla andra att misslyckas och göra ”fel”.
Du tar ett ansvar även för andra delar av skolans verksamhet.
Exempel och kommentarer
Markera samma nivå som i raden ovan, då det är exempel för att förtydliga vad valda nivån innebär.
Du tar hand om nya som kommer, t.ex. nya lärare. Du kollar vad du kan göra om elever är utan lärare väntandes i hall, du erbjuder dig att hjälpa till etc. Om det uppstår en situation agerar du och saken löses i princip i och med det. Helheten är lärarlaget, arbetslaget och skolan.
Du tar på dig arbetsuppgifter som kräver tid att göra, inte som fixas snabbt, vilket är det första kriteriet.
Du tar ansvar för saker som sträcker sig utanför lärarlaget, arbetslaget och ämnes-konferensen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: