Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk årskurs 3 2018

Skapad 2018-05-15 20:42 i Söderskolan Helsingborg
Resultat på de Nationella ämnesproven i svenska. Läsförmågan prövas i olika delprov med läsning av en faktatext och en skönlitterär text där eleven ska svara på frågor men också samtala med läraren i anslutning till texten. Skrivförmågan prövas i delprov där eleven ska skriva en berättelse och en faktatext. Elevens muntliga förmåga prövas i en par- eller gruppuppgift där elever för samtal eller berättar och instruerar.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Resultat på de Nationella proven i svenska/Sv, svenska som andraspråk/SvA 2018

Beskrivning av delprov
Ej uppnått kravnivån EN
Uppnått kravnivån N
Delprov A
Muntlig uppgift (gruppuppgift)
  • Sv
Delprov A kravnivå 3/4 Sv /SvA Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge egna kommentarer.
Delprov B
Läsa – berättande text
  • Sv
Delprov B kravnivå 13/18 Sv /SvA Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.
Delprov C
Läsa – faktatext
  • Sv
Delprov C kravnivå 13/18 Sv /SvA Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.
Delprov D
Enskild högläsning
Delprov D kravnivå 3/3 Sv /SvA Eleven kan läsa ut ord och meningar realtivt obehindrat (endast några felläsninger) med hjälp av ortografisk helordsläsning. Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov, och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E
Enskilt textsamtal
Delprov E Kravnivå 3/3 Sv /SvA Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
Delprov F
Skriva – berättande text
  • Sv
Delprov F kravnivå 1/1 Sv Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. SvA Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Delprov G
Skriva – stavning och interpunktion
  • Sv
Delprov G kravnivå 2/2 Sv /SvA Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Sv /SvA Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H
Skriva – faktatext utifrån stödord
  • Sv
Delprov H kravnivå 2/2 Sv Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår SvA Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt. Sv /SvA Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: