Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1-3

Skapad 2018-05-28 14:25 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
En matris med kunskapskraven i svenska att använda för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska

En matris med kunskapskraven i svenska att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet, men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte behandlats ännu.

Tränar
Kunskapskrav åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Läsa
Eleven kan läsa enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. (åk 2-3)
Läsa
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett väldigt enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. (åk 2-3)
Läsa
Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och pröva då att läsa om och korrigera sig själv.
Läsa och samtala
I samtal om texter som eleven lyssnar till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Eleven kan föra väldigt enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (åk 2-3)
Skriva
Eleven kan skriva väldigt enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. (åk 1-3)
Skriva
I texterna har eleven börjat använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava några ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (åk 1-3)
Skriva
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. (åk 1-3)
Läsa, samtala och skriva
Eleven kan utifrån givna frågor ge väldigt enkla omdömen om sina egna och andras texter.
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter (åk 2-3)
Läsa och skriva
Utifrån respons kan eleven bearbeta och förtydliga sina texter på ett väldigt enkelt sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. (åk 2-3)
Berättande texter och sakprosatexter
De berättande texter eleven skriver har en inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. (åk 2-3)
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. (åk 3)
Språkbruk
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. (åk 3)
Tala, lyssna och samtala
Eleven kan på ett enkelt sätt samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. (åk 2-3)
Tala, lyssna och samtala
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. (åk 1-3)
Tala. lyssna och samtala
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. (åk 1-3)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: