Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar - Vårbyskolan

Skapad 2018-06-05 00:42 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola F – 9

Kryssa i de extra anpassningar som eleven behöver.

1 Kunna ta in och använda information

JA
Stöd att hålla fokus/kontrollera impulser vid genomgång/högläsning ex. stressboll/rita
Ge individuella instruktioner/förklaringar
Ge färre antal instruktioner eller steg för steg
Använda bildstöd eller tecken som stöd
Lektionsanteckningar; ge anteckningar i förväg
Lektionsanteckningar; ge anteckningar från interaktiv/whiteboardtavla
Lektionsanteckningar; bistå eleven att själv fotografera av information från tavlan
Lektionsanteckningar; annat sätt
Låta eleven berätta/repetera vad/hur den ska göra
Egna läromedel med möjlighet att anteckna i/dubbel uppsättning av läromedel (skola & hem)
Ge stöd att utveckla förkunskaper inom ämnet

2 Kunna planera, organisera och genomföra arbetet

JA
Ge begränsat antal uppgifter
tydliga uppgifter (tydlig början och slut ex. bocka av)
Ge varierade uppgifter anpassat till olika lärstilar
Ge extra tid så eleven hinner klart och får lyckas
Tydlig arbetsuppgift/roll vid grupparbete
Använda visuella strukturstöd ex. minneslapp, strukturstödsrutor, konkret schema, mindmap
Erbjuda strategier för att kunna fokusera lättare - få använda hörselkåpor
Erbjuda strategier för att kunna fokusera lättare - musik i hörlurar
Erbjuda strategier för att kunna fokusera lättare - arbetsbås i grupprum
Erbjuda strategier för att kunna fokusera lättare - korta pauser under lektion
Ge extra/regelbunden återkoppling av vuxen under lektion så att arbetet går framåt
Förbereda eleven inför övergångar/avslut
Ge tids- och planerings hjälpmedel; tidsappar
Ge tids- och planerings hjälpmedel; Time-Timer
Ge tids- och planerings hjälpmedel; timglas
Ge tids- och planerings hjälpmedel; kalender/veckoplanering
Ge tids- och planerings hjälpmedel; annat sätt

3 Kunna fråga, samtala, resonera och dra slutsatser

JA
Öva samtalsteknik i ett mindre sammanhang – ex. pararbete
Ge strategier för att hantera impulsivitet i samtalssituationer (t ex tecken som stöd, bilder)
Använda visuella strukturstöd
Tydliggöra händelseförlopp via sociala berättelser och seriesamtal

4 Kunna berätta, redogöra, beskriva och utvärdera

JA
Struktur/modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra ex. - tankekarta
Struktur/modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra ex. - lappar
Struktur/modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra ex. - strukturstöd
Struktur/modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra ex. - annat sätt
Öva på att berätta/redovisa i mindre grupp för personer som eleven är trygg med
Konkret och tydlig information/instuderingsfrågor om vad som ska redovisas/kommer på prov
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - bildspel
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - tankekartor
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - strukturstöd
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - muntliga prov
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - komplettera skriftliga prov muntligt
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - längre provtid
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - sitta enskilt
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - använda dator/lärplatta som skrivstöd
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på - annat sätt

5 Kunna läsa, skriva och dokumentera

JA
Stöd för att läsa och skriva via - rättstavningsprogram
Stöd för att läsa och skriva via - tal-till-textprogram
Stöd för att läsa och skriva via - översättningspenna
Stöd för att läsa och skriva via - läspenna
Stöd för att läsa och skriva via - läslinjal
Stöd för att läsa och skriva via - överstrykningspenna
Stöd för att läsa och skriva via - inlästa läromedel
Stöd för att läsa och skriva via - ljudböcker
Stöd för att läsa och skriva via - talsyntes
Stöd för att läsa och skriva via - annat sätt
Hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller stödord
Avgränsa texten som eleven ska läsa eller skriva
Alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på: se punkt 4

6 Övriga extra anpassningar

JA
Uppmärksamma och benämna positivt beteende extra mycket till elev
Särskilda rutiner för information kring skolarbetet mellan skolan-hemmet
Förebygga svåra/”kritiska” situationer - gå till matsalen en stund före
Förebygga svåra/”kritiska” situationer - byta om liten stund före/efter de andra
Förebygga svåra/”kritiska” situationer - personal vara i närheten
Förebygga svåra/”kritiska” situationer - annat sätt
Hitta copingstrategier för att t ex kunna behålla koncentrationen eller för att undvika konflikter
Extra inlagda coachande och motiverande samtal om skolarbetet
Tydliggöra skolmiljön inom- och utomhus
Visa bild på rastvärdarna innan rast
Fysiska anpassningar; placering i klassrummet
Fysiska anpassningar; särskild stol/bord
Fysiska anpassningar; bolldyna
Fysiska anpassningar; pennstöd
Fysiska anpassningar; annat sätt
Extra tydliga rutiner och regler t ex alla lärare introducerar och avslutar lektioner likartat
Individuellt schema på arbetsuppgifter
Individuellt schema hela dagen
Lathund/rutiner för att hålla ordning och få studieteknik
Inför övergångar; påminna/ge konkret förslag på vad eleven ska göra
Anpassning av läxor; mängd och innehåll
Specialpedagogisk verksamhet några lektioner/vecka under några månader.
Studiehandledning på modersmålet några lektioner/vecka under några månader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: